ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

მერის მიმართვ. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გეგმა

 

 

 

მერის მიმართვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური გაძლიერება ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.

მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი რესურსების სიუხვე, ცნობილი ორი კლიმატურ-ბალნეოლოგიური საკურორტო ზონის არსებობა, ტურისტული და კულტურული ობიექტები, კლიმატური პირობები, რელიეფი და მიწის სტრუქტურა, ტრადიციულად განვითარებული სოფლის მეურნეობის მიმართულებები, მეწარმეობის დივერსიფიცირება, საინვესტიციო პოტენციალი, საგზაო ინფრასტრუქტურა და არსებული მუნიციპალური სერვისები იძლევა ეკონომიკურად გაძლიერების საფუძველს და რეალურ შესაძლებლობებს.

ჩვენი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისთვის, შეზღუდული ფინანსური რესურსების პირობებში, უაღრესად მნიშვნელოვანია საჯარო და კერძო სექტორის აქტიური დიალოგი და თანამშრომლობა, პრიორიტეტების და საჭიროებების სწორად გამოკვეთა და ღონისძიებების ერთობლივად დაგეგმვა-განხორციელების უზრუნველყოფა.

ჩემი ხელმოწერით ,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის’’ ევროკავშირის ინიციატივასთან შეერთებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ გამოთქვა თანამშრომლობის სურვილი და მზაობა, რათა გავიზიაროთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების გამოცდილება, აქტიურად ვითანამშრომლოთ კერძო და სამოქალაქო სექტორთან, ერთად დავგეგმოთ მომავალი ქმედებები, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდას  და სამუშაო ადგილების შექმნას.

ჩვენთვის დიდი პატივი და პასუხისმგებლობაა ევროკავშირთან თანამშრომლობა, რადგან ვაცნობიერებთ მმართველობის იმ პრინციპების მნიშვნელობას და საჭიროებას, რომლებიც უკვე  წარმატებით დაინერგა და განხორციელდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. მიგვაჩნია და გვეიმედება რომ აღნიშნული  გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერების გარანტი იქნება .

ინიციატივის ფარგლებში შემუშავებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ადგილობრივ რესურსებსა და შესაძლებლობებზე დაყრდნობით, გამოწვევების დაძლევისთვის შექმნილი საშუალოვადიანი დოკუმენტია 2019-2020 წლებში განსახორციელებლად, სამომავლო ხედვისა და მიზნებისთვის. ის იქნება ქმედითი, სიცოცხლისუნარიანი და ამავდროულად პოზიტიური შედეგების მომტანი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდისთვის. 

2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ძირითადი ნაწილი ბაღდათის მერიის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, ამასთან გაწერილია ღონისძიებები სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, სამოქალაქო  და  კერძო სექტორის ჩართულობით, ასევე ქმედებების ნაწილი დაგეგმილია დონორების მოძიების იმედად. 

მადლობას ვუხდი მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებს, კერძო და სამოქალაქო სექტორს, ახალგაზრდულ ჯგუფებსა და მოსახლეობას, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში. ვიმედოვნებთ, რომ დაინტერესებულთა ჩართულობა  კიდევ უფრო გაიზრდება და აქტიურად განვაგრძობთ ურთიერთთანამშრომლობას სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას და მომდევნო გეგმების დასასახად.  ადგილობრივ ეკონომიკურ აქტორებს მოგიწოდებთ მაქსიმალური ჩართულობისკენ, რათა ურთიერთ თანამშრომლობით მივაღწიოთ საერთო მიზანს, გავხადოთ ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ტურისტულად, სამუშაოდ, საცხოვრებლად  და ბიზნესის საკეთებლად მიმზიდველი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  თვითმმართველობისა და ჩემი სახელით გამოვთქვამ მზადყოფნას წინამდებარე 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში პირადად და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების აქტიურ ჩართულობაზე, რათა ხელი შეეწყოს  დაგეგმილი ღონისძიებების  ჯეროვნად და ეფექტურ  განხორციელებას.

 

პატივისცემით და შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავების იმედით,

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერი

არჩილ გოგსაძე

გეგმის ასლის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიას

სახელი: თინა აბულაძე

თანამდებობა: I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკის განვითარების საკითხებში

მისამართი: ქ. ბაღდათი, წერეთლის ქუჩა N 9ტელეფონი: +995 595 900 610

ელ-ფოსტა:tikoabuladze25@gmail.com

ვებ-ბგვერდიwww.baghdati.gov.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. მოკლე შეჯამება

წინამდებარე ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა (LED) მომზადებულია ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორების მიერ, ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების თანაბარი ჩართულობით, რომლის ფარგლებშიც გამოვლენილი იქნა უმთავრესი ეკონომიკური მიმართულებები, ეფუძნება საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასა და მიდგომებს, მიმართულია კერძო სექტორის ზრდისაკენ, რათა საბოლოო ჯამში ხელი შეეწყოს ადგილობრივ განვითარებასა და დასაქმებას.

წინამდებარე გეგმის მიზანი, არსებული მდგომარეობის გაანალიზებით, მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი კეთილდღეობის მიღწევის მხარდამჭერი ამოცანების განსაზღვრა და კონკრეტული ქმედებების დაგეგმვაა. გეგმა ფოკუსირებული და ორიენტირებულია მხოლოდ ეკონომიკის მიმართულებებზე. დოკუმენტში ასახულია მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის ეკონომიკური ანალიზი, გამოწვევები, ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები, მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა და  მიზნები. მიზნების მისაღწევად ღონისძიებები გაწერილია თანდართულ ორწლიან სამოქმედო გეგმაში. ასევე გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმის განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები.

გეგმის შემუშავების პროცესში განხორციელდა განვითარების შესაძლებლობების და საჭიროებების სიღრმისეული კვლევა, შემუშავდა SWOT ანალიზი და მთავარი დასკვნები. ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად მნიშვნელოვანია ისეთი სისუსტეების დაძლევა, როგორიცაა არასაკმარისად განვითარებული ბიზნეს ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი სამუშაო ძალის მიგრაცია, ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური სერვისების სიმცირე, ბიზნეს სექტორში ტექნოლოგიებისა და ცნობიერების არასათანადო დონე, მუნიციპალიტეტის დაბალი ცნობადობა და სხვა.

შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ხედვა, რომელიც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მიმზიდველობის ზრდას როგორც ტურისტული ისე საინვესტიციო თვალსაზრისით, ბიზნეს ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურისა და დივერსიფიცირებული მეწარმეობის განვითარებას, სამუშაო ადგილების ზრდას. ხედვის მისაღწევად განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზნები: მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორში ცნობიერების ამაღლება და სამეწარმეო უნარების განვითარება, სამეწარმეო შესაძლებლობების ზრდა და სამეწარმეო გარემოს  გაუმჯობესება.

მიზნების მისაღწევად დაისახა ისეთი ღონისძიებები, რომელთა საშუალებითაც მიიღწევა: მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ზრდა როგორ ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო არენაზე; ინვესტორების დაინტერესება და ინვესტიციების მოზიდვა,  სამეწარმეო ცოდნის/კვალიფიკაციის ამაღლება, კერძო სექტორზე ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის ზრდა, ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ფინანსური რესურსების მოძიების ხელშეწყობა და აგროწარმოების განვითარება.

გეგმა ასევე მოიცავს ღონისძიებებისთვის საჭირო დაფინანსების რაოდენობასა და სავარაუდო წყაროებს. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტი მზადაა გეგმით გათვალისწინებული ქმედებების ძირითადი ნაწილის საკუთარი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებლად, ამასთან ღონისძიებების ნაწილი შესრულდება სახელმწიფო, სამოქალაქოდა კერძო სექტორის ჩართულობით და ფინანსური თანამონაწილეობით. ამასთან  ნაწილი აქტივობები დაგეგმილია დონორის მოძიების იმედად და აუცილებელია, გააქტიურდეს მუშაობა დაფინანსების გარე წყაროების მოსაძიებლად. 

 

2. შინაარსი

 

მერის მიმართვა 2

1.მოკლე შეჯამება 3

2.შინაარსი 5

3.ცხრილების და  გრაფიკების სია, დანართები, აბრევიატურები5

3.1 ცხრილები5

3.2 გრაფიკები5

3.3 დანართები5

3.4 აბრევიატურები5

4.გეგმისშესავალი6

5.ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი 7

6.ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი 8

6.1. ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი8

6.2. ადგილობრივი თანამშრომლობა და საქმიანი საკომუნიკაციო ქსელის აგება12

6.3. ბიზნესისადმი მეგობრული, გამჭვირვალე და კორუფციისაგან თავისუფალი ადმინისტრაცია14

6.4. წვდომა ფინანსებზე15

6.5. მიწა და ინფრასტრუქტურა16

6.6. საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები17

6.7. უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ინკლუზიურობა18

6.8. გარეპოზიციონირებადამარკეტინგი18

7. SWOT ანალიზი19

8. ხედვა და  მიზნები20

9. სამოქმედო გეგმა21

სამოქმედო გეგმა 2019-202021

დაფინანსებების სქემა24

მონიტორინგის ინდიკატორები და მექანიზმები25

 

 

3. ცხრილები, გრაფიკები, დანართები და აბრევიატურები

 

3.1. ცხრილები

ცხრილი 1. საწარმოთა კლასიფიკაცია ეკონომიკური საქმიანობის და ზომის მიხედვით8

ცხრილი 2. ადგილობრივი თანამშრომლობის შეფასება

ცხრილი 3.ზარდი  სექტორები  (ქვესექტორები)  და მათი გამოწვევები14

ცხრილი 4. ბიზნეს სექტორის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა14

ცხრილი 5. კერძო სექტორის საჭიროებები მიწისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში15

ცხრილი 6.საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები16

ცხრილი 7. სამოქმედოგეგმა21

ცხრილი 8. დაფინანსებისსქემა24

ცხრილი 9. მონიტორინგისინდიკატორებიდამექანიზმები 23

 

3.2 გრაფიკები

გრაფიკი  1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები. მოსახლეობის რაოდენობა 7

გრაფიკი 2. მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობების განაწილება სფეროების მიხედვით9

გრაფიკი 3.მუნიციპალიტეტში საწარმოთა რეგისტრაციის მონაცემები  2014-2017 წლებში 9

გრაფიკი 4 მუნიციპალიტეტში მიწის მონაცემები 2016 წლის 11

 

3.3. დანართები

დანართი 1. ბრძანება ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG)“ ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების  გეგმის (LEDP) შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;

დანართი 2. LEDP-ის მომზადების პროცესში სამუშაო ჯგუფისა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან  შეხვედრის ოქმები და რეგისტრაციის ფურცლები

დანართი 3.კერძო სექტორთან შეხვედრების ამსახველი ფოტომასალა

დანართი 4. კვალიფიციური უნარების სფეროში არსებული სიტუაცია;

დანართი5.ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნადი უნარებისა და დასაქმების        შესაძლებლობების ბალანსი  - სისტემური ანალიზი;

დანართი 6. როგორ აღიქმება გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ

 

3.4აბრევიატურები

M4EG -მერები ეკონომიკური ზრდისთვის

LED - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

LEDP - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

შშმ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

ა(ა)იპ -არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

სსიპ -საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

SWOT  - ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები

DCFTA- ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შთანხმება

LDA - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოში

DMO- დესტინაციის მართვის ორგანიზაცია

 

 

 

4. გეგმის შესავალი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, მერის ხელმოწერით, 2017 წლის ნოემბერში შეუერთდა ევროკავშირის  ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ და გამოთქვა მზადყოფნა მჭიდროდ ითანამშრომლონ ბიზნესთან და სამოქალაქო საზოგადოების თემებთან, ჩამოაყალიბონ პარტნიორული ურთიერთობები, ხელი შეუწყონ მდგრადი და ინკლუზიური ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  მდებარეობს საქართველოს დასავლეთ ნაწილში ,იმერეთის დაბლობზე, დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს დამაკავშირებელ, ქუთაისი-ბაღდათი-ბენარის საავტომობილო გზაზე. ბაღდათს ესაზღვრება რეგიონის ცენტრს (ქ. ქუთაისს) და 6 მუნიციპალიტეტს აქედან 4 მათგანთან დაკავშირებულია შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი ბაღდათი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქიდან – თბილისიდან დაშორებულია- 220 კმ-ით-( 3 სთ და 30 წუთის სავალი დროით), იმერეთის რეგიონის ცენტრიდან, ქალაქი ქუთაისიდან 25 კმ-ით( 0,5 საათი სავალი დროით) , ქუთაისის  საერთაშორისო აეროპორტიდან 44 კმ-ით( 37 წუთი სვალი დროით). უახლოესი რკინიგზის სადგურიდან 19 კმ-ით (19 წუთი დროით). მუნიციპალიტეტის ტერიტორია უმეტესად მთაგორიანია, ზღვის დონიდან 30-1609 მ-ზეა, ფართობი — 815 კვ. კმ-ია, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 82.22 კვ.კმ. ბაღდათის ტერიტორიის 67,5% ტყით არის დაფარული. ჰავა ნოტიო და სუბტროპიკულია. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და შედარებით ცხელი ზაფხული. მუნიციპალიტეტი ადვილად მისადგომია როგორც სარკინიგზო, ასევე, საავტომობილო ტრანსპორტით.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების  საავტომობილო   გზების   სიგრძე   105 კმ-ს, აქედან 90% კაპიტალურად შეკეთებულია, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო  გზების სიგრძე შეადგენს 159 კმ-ს, რომლის 37 %-იც კაპიტალურადაა შეკეთებული. რეგპ ფონდის დაფინანსებით 2020 წლის ბოლოსთვის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 30% კაპიტალურად მოეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2022 წლებში დასრულდება  ქუთაისი - აბასთუმნის საავტომობილო მაგისტრალის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რაც ერთმანეთთან უმოკლესი გზით დააკავშირებს დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს. მუნიციპალიტეტის გზებზე გადაადგილება ფაქტობრივად შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს წლის ყველა სეზონზე (დიდთოვლობის გარდა), რაც მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორია ეკონომიკის განვითარებისთვის.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არის ერთი ქალაქი -ბაღდათი და 25 სოფელი, აქედან ერთი - მაღალმთიან დასახლებათა სტატუსით.  

მოსახლეობა 2018 წლის პირველი იანვრის მონაცემებით შეადგენს  -  19830. მამაკაცები. 49,2% და ქალები 51,8%.ქალაქად ცხოვრობს 17%, ხოლო 83% - სოფლად. შრომისუნარიანი, ანუ 15-დან  65 წლამდე  ასაკის  მოსახლეობა შეადგენს 63%-ს. აქედან კაცი 52%-ია, ქალი - 48%. ემიგრაციაში მყოფი მოსახლეობა 1284 კაცი. 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით მოსახლეობა 4,12-ითაა შემცირებული, ხოლო 2002 წლის მონაცემებთან შედარებით 36,65 %-თ. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1252. ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო მზარდია მიგრაციის ტენდეცია, განსაკუთრებით ეს ეხება ახალგაზრდა, კვალიფიციურ და შრომისუნარიან მუშახელს,  რომლებიც სამუშაოდ მიდიან საქართველოს ურბანულ დასახლებებში და უფრო განვითარებულ ქვეყნებში იქ არსებული მაღალი დასაქმების შესაძლებლობებისა და სათანადო ანაზღაურების გამო. კიდევ ერთი უარყოფითი ტენდენცია მოსახლეობის დაბერებას უკავშირდება. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საშუალო ასაკი 42,7 წელს შეადგენს, აქედან მამაკაცის საშუალო ასაკი 40,5-ა, ხოლო ქალის 44,8.

გრაფიკი  1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები. მოსახლეობის რაოდენობა( სა. სტატისტ, ეროვნული სამსახურის  მონაც.)

ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მუნიციპალიტეტის მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად რეალურ შესაძლებლობას წარმოადგენს. ინიციატივის მხარდაჭერა  მერისა და მუნიციპალიტეტის საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებასა და ტექნიკური უნარების განვითარებაში, ევროპული გამოცდილებების გაზიარება კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან პარტნიორული-მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, ადგილობრივ ხელისუფლების ხელშეწყობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე, ინკლუზიური და ბიზნესისადმი მეგობრული, ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საგრანტო მხარდაჭერით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის მეტად მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის და სამუშაო ადგილების ზრდისთვის.

წინამდებარე ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა შემუშავდა სპეციალურად „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ინიციატივისთვის, ეს არის კერძო და საჯარო სექტორთან მჭიდრო დიალოგით შექმნილი გეგმა, რომელიც ფოკუსირებულია კერძო სექტორის განვითარებაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეკონომიკური ზრდა, განვითარება და დასაქმება. დოკუმენტი ეხმიანება, თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის 2019-2021 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტთან და საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან „საქართველო 2020“.

გეგმა შემუშავებულ იქნა კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ სტანდარტების თანახმად, ინიციატივის სამდივნოს მიერ მოწოდებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ, თანასწორობის პრინციპით ჩართული ადგილობრივი ხელისუფლების, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების პარტნიორობით.  დოკუმენტი შემუშავების პროცესში მოხდა დაინტერესებულ პირთა გამოვლენა და ჩართულობა. შეხვედრები ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სექტორების ფოკუს ჯგუფებთან. გეგმა შემუშავდა ადგილობრივი ხელისუფლების კერძო სექტორთან აქტიური დიალოგისა და მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად. დოკუმენტში ასახულია ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი, SWOT ანალიზი, განვითარების ხედვა და  მიზნები. მიზნების მისაღწევად ღონისძიებები გაწერილია თანდართულ ორწლიან სამოქმედო გეგმაში. ასევე გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმის განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები. კერძო სექტორთან აქტიური კომუნიკაცია და მათი მონაწილეობა გაგრძელდება გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის პერიოდშიც.

გეგმა მხოლოდ ეკონომიკურ განვითარებაზეა ფოკუსირებული, ასეთი დოკუმენტი აქამდე არ შემუშავებულა, ამასთან წინა პერიოდში პრიორიტეტული დოკუმენტების შემუშავება ხორციელდებოდა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლების მიერ და დაინტერესებულ პირთათვის მისი გაცნობა სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში ხდებოდა.

გეგმაში გაწერილი ღონისძიებების 70% დაფინანსებული იქნება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან და  აისახება ადგილობრივ ბიუჯეტში პროგრამებისა და ქვეპროგრამების სახით. ყველა მათგანი კონკრეტული, დროში გაწერილი, მიღწევადი და გაზომვადია.

5. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავებისას მერის უშუალო ჩართულობით მოხდა ადგილობრივ ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის კონსულტაციების გამართვა, ინიციატივის კონცეფციის გაცნობა, ჩატარდა შეხვედრები ეკონომიკური აქტიორების ცალკეული სექტორებთან,  საჭიროებების გამოვლენის, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით. გამოვლინდა დაინტერესებული მხარეები ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის განხორციელებაზე მათი გავლენისა და დაინტერესების გათვალისწინებით, შეირჩა დამგეგმავი პარტნიორები პარტნიორთა საბჭოს სახით, რომლის შემადგენლობაშიც შევიდნენ კერძო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მერის ბრძანებით დაინიშნა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ოფიცერი (LEDO) (რომელთანაც კომუნიკაციას ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში ახდენდა კერძო სექტორის წარმომადგენლები) და შეიქმნა უშუალოდ გეგმის შემმუშავებელი ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის შეთანხმება მოხდა პარტნიორთა საბჭოსთან. კერძო  და არასამთავრობო სექტორთან, ეთხოვათ წარმოედგინათ 2 წევრი თითოეული სექტორიდან.

4 შეხვედრა ჩატარდა მცირე ბიზნესის  წარმომადგენლებთან სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორების მიხედვით შერჩეულ ფოკუს ჯგუფებთან. 1 გაფართოებული შეხვედრა მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფინანსური ინსტიტუტების, საჯარო სექტორის და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან. 1 შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს  წარმომადგენლებთან, 1 შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებსა და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს წევრებთან. შეხვედრების მიმდინარეობისას დამსწრე პირებს ეთხოვათ ანკეტური კითხვარების შევსება, კითხვარები შემუშავებული იქნა ინიციატივის სამდივნოს მიერ მოწოდებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად. შეხვედრების დროს შეგროვდა როგორც ეკონომიკური ანალიზისთვის საჭირო მონაცემები, ასევე მოხდა საჭიროებების გამოვლენა, ხედვისა და მიზნების ვერსიების შემუშავება. შეხვედრების ორგანიზებისას გათვალისწინებული იქნა გენდერული ბალანსი.

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა შემდეგნაირად გადანაწილდა: 2 წარმომადგენელი კერძო სექტორიდან, 2 წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორიდან, და 4 წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის მერიიდან. საკვანძო გადაწყვეტილებების მიღება ხმათა უმრავლესობით მოხდა, უმეტესი ნაწილი კონსესუსის გზით შეჯერდა. გეგმის შემუშავების პროცესში საკითხების განხილვა პარიოდულად ხდებოდა პარტნიორთა საბჭოზე. 

იყო გამოწვევები, თავიდან რთული აღმოჩნდა პარტნიორულ ურთიერთობებზე საუბარი, შეხვედრების ორგანიზებისას ბიზნეს სექტორის ნაწილი წარმომადგენლები კარჩაკეტილ პოზიციას იკავებდნენ. შეხვედრების შემდეგ ხშირი იყო დამატებითი შეხვედრების ინიციატივები და სატელეფონო კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორიდან.

დიალოგის პროეცესში განიხლული იქნა სექტორებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობები, იდეების დონეზე მიღწეული იქნა შეთანხმება გარკვეულ პარტნიორულ ურთიერთობებზეც. მაგალითად, კურორტ საირმის კერძო მეწარმეთა ასოციაციის წევრები და საოჯახო მარნების წარმომადგენლები შეთახმდნენ თანამშრომლობასა და ერთმანეთის პროდუქტების რეკლამირებაზე.

მერის ინიციატივით შეხვედრების მიმდინარეობისას სექტორების მიხედვით დაიგეგმა პარტნიორული ურთიერთობები, დამატებით ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა მეღვინეებთან და მევენახეებთან. შეიქმნა „ბაღდათის საოჯახო მარნების გილდია“, რომლებიც გაერთიანდნენ ბიო ღვინის წარმოების დანერგვის იდეით, გილდიის წევრების მიერ წარმოებული ღვინო ბაზარზე დაიმკვიდრებს ბაღდათური ბიო ღვინის  ნიშას.

პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავებისა და ერთობლივი მუშაობისათვის  დაიგეგმა რიგი ღონისძიებები, რომლებიც გაწერილია სამოქმედო გეგმის ნაწილში.

6. ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი

6.1. ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკა ძირითადად წარმოდგენილია სოფლის მეურნეობის. ტურიზმის, გადამამუშავებელი მრეწველობის, მომსახურების და ვაჭრობის სფეროებით.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს 2017 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 794 რეგისტრირებული საწარმო. ზომის მიხედვით 2 მსხვილ,5 საშუალო და  787 მცირე საწარმოდ კლასიფიცირდება.

გრაფიკი N 2მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობების განაწილება სფეროების მიხედვით( საქ სტატის 2017 წლის  და მუნიც. არსებული აგროსექტორის 2018 წლის მონაც )

გრაფიკი N 3 . მუნიციპალიტეტში საწარმოთა რეგისტრაციის მონაცემები  2014-2017 წლებში (საქ. სტატი)

 

2014 წელთან შედარებით რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 43%-ითაა გაზრდილი. საწარმოების ზრდას ხელი შეუწყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამოქმედებულმა ბიზნეს ხელშემწყობმა სახელმწიფო პროგრამებმა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია  მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა 280  მცირე ბიზნესი გადამამუშავებელი მრეწველობის და ვაჭრობა და მომსახურების სფეროებში. ასევე აღსანიშნავია სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი პროექტების განხორციელებაც.

ცხრილი1. საწარმოთა კლასიფიკაცია ეკონომიკური საქმიანობის და ზომის მიხედვით

ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი

ბიზნეს ერთეულების  (კლასიფიკაციის მიხედვით)

 

მცირე

საშუალო

მსხვილო

სამრეწველო საქმიანობა

34

 

1

სოფლის მეურნეობა

378

2

 

ვაჭრობა

150

 

 

ბიზნეს სერვისები (ტრენინგი, კონსალტინგი, მარკეტინგული კვლევები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სარეკლამო მომსახურება, გამომცემლობა)

5

 

 

სამედიცინო სერვისები

17

1

 

საყოფაცხოვრებო სერვისები (პარიკმახერის მომსახურება, სამრეცხაო მომსახურება, ავტომანქანის შეკეთების სერვისები, მცირე შეკეთების სერვისები)

12

 

 

რესტორნები, სარიტუალო დარბაზები კაფეები, ბარები და სხვა.

14

 

 

სასტუმროები, ჰოსტელები და სხვა

90

2

1

IT სერვისები, საბუღალტრო მომსახურება

12

 

 

ტრანსპორტი

20

 

 

მშენებლობა, მომპოვებელი მრეწველობა

12

 

 

საკომუნიკაციო მომსახურება

4

 

 

იჯარა

10

 

 

ნარჩენების გადამუშავება

5

 

 

კულტურული მემკვიდრეობა(ამ ეტაპზე არაკომერციულია)

3

 

 

სხვა

10

 

 

 

ტურიზმის სექტორის ზრდა ძირითადად კლიმატურ-ბალნეოლოგიურ კურორტ საირმის არსებობით, მის გარშემო განვითარებული ტურისტული ობიექტების (55 საწარმო), ღვინის ტურიზმის განვითარებით, კულტურული მემკვიდრეობისა და ბუნებრივ-ეთნოგრაფიული ძეგლების მრავალფეროვნებითა და სიმრავლითაა(46 კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლი) განპირობებული.

მსოფლიოში ცნობილი კურორტი საირმე, მის გარშემო განვითარებული საყოფაცხოვრებო-დასასვენებელი-გასართობი ინფრასტრუქტურა, სპა ცენტრი, კურორტის თერმული წყლების საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანება, ყველა სეგმენტის მომხმარებლისთვის განვითარებული სასტუმროებისა და მომსახურების ობიექტები, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ღირებულებათა ჯაჭვის მთავარი შემადგენელი ნაწილია. კურორტ საირმეს ტერიტორიაზე 2016 წლის მონაცემებით 80 000-ზე მეტი ტურისტი იყო, ხოლო 2017 წლისთვის 100 000-ამდე. მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მზარდია ტენდენცია. კურორტზე არსებული ბიზნეს სექტორი ყოველწლიურად ზრდის მომსახურების ხარისხს და აფართოებს არეალს ყველა სეგმენტის დამსვენებლებისთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მიმდინარე წელს ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა და ახალი ტურისტული ზონის შექმნა კურორტის მიმდებარედ,  ახალგაზრდა სექტორზე გათვლილი ექსტრემალური-სათავგადასავლო მომსახურებისა და ტურების შეთავაზება. ამ ეტაპზე კურორტი არის როგორც სამკურნალო - გამაჯანსაღებელი, ასევე გასართობ დასასვენებელი ადგილი ყველა სეგმენტის ტურისტისთვის.

ტურისტების ზრდას ხელს უწყობს ღვინის ტურიზმი. ბაღდათური ღვინის წარმოება, იდენტობის განმსაზღვრელადაც კი მიიჩნევა. სხვადასხვა ჯიშის ვაზისგან დამზადებული უნიკალური ღვინო, არაერთხელ ყოფილა საერთაშორისო ფესტივალებში გამარჯვებული. აქაური ყურძნიდან მზადდებოდა მაღალ  ბრენდული კონიაკი „ვარციხე“. ბოლო პერიოდში მოსახლეობამ დაიწყო მევენახეობის და მეღვინეობის ტრადიციული მეთოდებით აღორძინება. აღსანიშნავია მათი მიდგომა, აწარმოონ ბიო ღვინო, რის დასაცავად და პოპულარიზაციისთვის გაერთიანდნენ და შექმნეს გილდია. ამ ეტაპზე მოქმედებს 38 საოჯახო ღვინის მარანი. პირველი ღვინის მარანი, როგორც ტურისტული ობიექტი 2014 წელს გაკეთდა და ჩამოისხა საოჯახო მარანში ბუტლირებული ღვინო- „ბაიას ღვინო“, რომელმაც მოკლე დროში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მარანს ყოველდღიურად სტუმრობს 20-30 ტურისტი. საოჯახო მარნებში წარმოების ტენდენცია მზარდია. 2017 წელთან შედარებით საოჯახო მარნების რაოდენობა  48 %-ითაა გაზრდილი.

მუნიციპალიტეტში განთავსებულია ტურისტული 2 ლაითბოქსი, სამთო -სათავგადასავლო ტურიზმისთვის მთის ზონაში გაკეთებულია მარკირება და საინფორმაციო მანიშნებლები, მოწყობილია საპიკნიკე და 3 საკემპინგე ადგილი.

პრობლემას წარმოადგენს  ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტულ-რეკრეაციული ზონის, გასართობ- გამაჯანსაღებელი სივრცის  არ არსებობა, ამასთან შემოსულ სტუმრებს არ აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ თავისუფალი მოსასვენებელი სივრცით,  და სველი წერტილებით.

სასტუმროს ტიპის მომსახურებას ეწევა 90-ამდე მცირე, 2 საშუალო და ერთი მსხვილი საწარმო-სულ დღიურად 2000 საწოლით. ვაჭრობასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე ორიენტირებულია 214 მცირე ბიზნესი. სამედიცინო მომსახურებას ეწევა 77 მცირე და 1 საშუალო საწარმო - აქედან, ერთი საავადმყოფო 80 პერსონალით, 1 პირველადი სამედიცინო დახმარების ცენტრი, 12 სასოფლო ამბულატორია და 7 სტომატოლოგიური კლინიკა და 12 აფთიაქი, ნარჩენების შეგროვება, მართვა-ორგანიზებას უწევს ერთ მუნიციპალურია (ა)იპ  და  5 ჯართის შემგროვებელი ობიექტი. ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა- 44 საწარმო, უძრავი ქონების იჯარით დაკავებულია  20 ბიზნესი,  საშენი მასალების მომპოვებელი მრეწველობა და მშენებლობაში 12 საწარმო, საბუღალტრო - და IT სერვისებს მხოლოდ 12 საწარმო ახორციელებს.

სოფლის მეურნეობის დარგი წარმოდგენილია 36 მცირე საწარმოთი (დასაქმებულია 503) და 327 საოჯახო ფერმერით, მათ შორის 111 მეფუტკრით(ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმებულია 834) და 17 კოოპერატივით. ფერმერული მეურნეობების ძირითადი ნაწილი რეგისტრირებული არ არიან, როგორც საწარმოები. 2023 წლის პირველ იანვრამდე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მწარმოებლები გათავისუფლებული არიან დასაბეგრი შემოსავლიდან, აღნიშნული არ ავალდებულებთ, პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებს რეგისტრაცია გაუკეთონ თავიანთ საქმიანობას.

2017 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობია 8295 ჰა, აქედან კერძო საკუთრებას შეადგენს 7741 ჰა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 4500 ჰა. დანარჩენი ფართობი სახელმწიფო საკუთრებაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შემდეგნაირად არის  განაწილებული: ვენახი 1,624 ჰა, ხეხილი 383 ჰა, სუბტროპიკული და ტექნიკური კულტურები (მაგ: დაფნა) 61 ჰა, ციტრუსი - 12 ჰა, კაკლოვანი  კულტურები 228 ჰა და კენკროვნები 10 ჰა.

უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტში დაიწყო კენკროვანი კულტურების (ჟოლო, ლურჯი მოცვი, რემონტატული მარწყვი) მასიური გაშენება რაც გამოიწვია ამ კულტურებისადმი ყოველწლიურად მზარდმა მოთხოვნამ.

მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს დახურულ გრუნტში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველად წარმოებას. ჯამურად 2000 ჰექტარზე მოჰყავთ მწვანილი და ბოსტნეული. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსახლეობის საკუთრებაშია 13500-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი, 2,300-მდე ღორი, 1,600 თხა და ცხვარი და 93,000 ფრთა ფრინველი. წარმოებული ყველის, სულგუნის  და კვერცხის რეალიზაცია ხდება ადგილობრივ, რეგიონის და დედაქალაქის ბაზარზე.  

მუნიციპალიტეტში მოქმედებენ მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის მეურნეობებში წარმოებული ხორცი ვერ აკმაყოფილებს ადგილობრივ ბაზარს, რის გამოც ხორც-პროდუქტების დიდი წილი ბაზარზე იმპორტულ საქონელს უკავია.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ბიო ბოსტნეულის საწარმო, რომლის პროდუქციამაც მოკლე ვადებში მოიპოვა დედაქალაქის  ბაზარზე  დომინანტური მდგომარეობა.

მეფუტკრეობა და ადგილობრივი თაფლი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ღირებულებათა ჯაჭვის მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის. წარმოდგენილია 111 ფერმერით. 2014 წლისათვის მათ საკუთრება იყო 4,635 სკა ფუტკარი და წარმოებული იქნა 33.3 ტ. თაფლი. ხოლო 2016 წლისათვის ამ მაჩვენებელმა შეადგინა 6,450 სკა და 135 ტ. თაფლი. დარგის განვითარებას ხელი შეუწყო თაფლოვანი კულტურების ბუნებრივმა გავრცელებამ და ფერმერთა დაგროვილმა გამოცდილებამ. ბაღდათის კლიმატური პირობები და ლანდშაფტი უზრუნველყოფს თაფლის უნიკალურობას, თუმცა პროდუქციის რეალიზება გარკვეული დაბრკოლებებით ხდება, ამასთან ადგილი აქვს ფალსიფიკაციას, რაც ბაზარზე  მომხმარებელთა უნდობლობას  და ფასის დაწევას იწვევს. ასევე მუნიციპალიტეტში დარგის ვეტერინარის არ არსებობა ართულებს დაავადებებთან ბრძოლას და იწვევს სავალალო შედეგებს.

სოფლის მეურნეობის დარგში წარმოების ზრდას აფერხებს სასოფლო-სამეურნეო სერვისებზე და აგროტექნიკაზე ნაკლებად ხელმისაწვდომობა და დარგის სპეციალისტების სიმცირე, მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორია ახალი დაავადებებების და მავნებლების გავრცელება.

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის მოცულობას მნიშვნელოვანი წილი უკავია რეგიონის მთლიან სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება ხილის, ბოსტნეულის, თხილის, ხორცისა და ყველის  წარმოებას. თუმცა, ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მათი რაოდენობა გაცილებით მწირია მოთხოვნასთან შედარებით და წარმოებული პროდუქცია ვერ აბალანსებს მუნიციპალიტეტის ბაზრის მოთხოვნებს, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ხდება პროდუქციის გარედან შემოტანა. რაც შეეხება ღვინისა  და თაფლის წარმოების მასშტაბებს, ისინი ძირითადად გააქვთ ქვეყნის შიდა ბაზარზე და განკუთვნილია ექსპორტისთვისაც.

მრეწველობის დარგში მოქმედი 54 მცირე და 1 საშუალო საწარმო წარმოდგენილია ღვინის ქარხნების, საშენი მასალებისა და ხე-ტყის გადამამუშავებელი მრეწველობის, ავეჯის საწარმოებით, უალკოჰოლო სასმელების ჩამომსხმელი ქარხნებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოიპოვება და იწარმოება მინერალური და სასმელი წყალი „საირმე“ და „ზეკარი“. წყალი „ საირმის“ 80% ექსპორტზე გადის.

მუნიციპალიტეტში საექსპორტო პროდუქციის დინამიკა ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოსტნეულის,  თხილისა და კენკროვანი კულტურების ექსპორტის ზრდა, თუმცა დიდ პრობლემას წარმოადგენს სასაწყობე-სამაცივრე მეურნეობების არ არსებობა.

2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი მოდის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე (10.4 მლნ ლარი) სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე (2.8 მ,ნ. ლარი), აგრეთვე აღსანიშნავია კვების, სავაჭრო და მომსახურების სფეროს ობიექტების რეკონსტრუქცია (1 მლნ. ლარი), გადამამუშავებელი მრეწველობა (0.5 მლნ ლარი).

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტი ზეკარი, მუნიციპალიტეტის და სახელმწიფო საკუთრებაში მრავლად არსებული თავისუფალი მიწა (800 ჰა) და შენობა ნაგებობა(40 ერთეული) სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტების განხორციელების საშუალებას იძლევა.

2016 წლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორში წლიური ბრუნვა შეადგენდა 56,5 მილიონ ლარს, რაც 3,2 მილიონი ლარით აღემატებოდა წინა წლის მაჩვენებელს. 2016 წელს წარმოებული პროდუქციის მოცულობა 19,2 მლიონ ლარს შეადგენდა, რაც 6,3 მილიონი ლარით ნაკლები იყო წინა საანგარიშო წელთან შედარებით. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა ოდენობა 2015-2016 წელს შეადგენდა1252-ს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საწარმოთა რაოდენობის, ბრუნვისა და შემოსავლების გათვალისწინებით, ყველაზე იმედისმომცემ და განვითარებად მიმართულებებად ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები მიიჩნევა. ამდენად მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური ზრდის მიღწევა ამ სექტორების აქტიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მათი ხელშეწყობით, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებით, მათ საჭიროებეზე გათვლილი ქმედების განხორციელებითაა  შესაძლებელი.

6.2 ადგილობრივი  თანამშრომლობა  და  ქსელური  ურთიერთობები

ბიზნეს კომპანიებს შორის თანამშრომლობის ქსელი ნაკლებადაა ჩამოყალიბებული, შეიძლება ითქვას განვითარების საწყის ეტაპზეა, მიმდინარე წელს შეიქმნა ბიო ღვინის გილდია 8 წევრით, 2017 წელს შექმნილია საირმის კერძო მეწარმეთა ასოციაცია 38 წევრით, კერძო მეწარმეები ასევე პირადი ურთიერთობებით ამყარებენ ბიზნეს კავშირებს, გარკვეული ურთიერთობები ჩამოყალიბებულია რეგიონის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთანაც, მათ ბაზებში რეგისტრირებული ბაღდათის კერძო სექტორიდან 120 პირს იწვევენ ტრენინგებზე და სამუშაო შეხვედრებზე დარგების მიხედვით, თუმცა არასაკმარისად, ამასთან, წინასწარ არ ხდება საჭიროებების კვლევა. მუნიციპალიტეტში თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის სტრუქტურული მექანიზმი ან რაიმე ინსტიტუცია ჩამოყალიბებული არ არის, ბიზნესის  წარმომადგენლები  ერთმანეთისთვის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებას სპონტანური შეხვედრებისას თუ ახდენენ. სოფლის მეურნეობაში არსებობს გარკვეული სტრუქტურირებული თანამშრომლობის გამოცდილება, რაც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების არსებობაში გამოიხატება. დაახლოებით ბოლო ხუთი წლის    განმავლობაში, განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების, სახელმწიფო  ინიციატივებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით აქტიურად  მიმდინარეობს  სასოფლო-სამეურნეო  კოოპერატივების  განვითარების ხელშეწყობა და  მსგავსი ტიპის თანამშრომლობის წახალისება. სახელმწიფო პროგრამები და  საერთაშორისო  ორგანიზაციები  (აღსანიშნავია, ENPARD,  რომელიც 2013 წლიდან   აქტიურად მუშაობს მუნიციპალიტეტში) ხელს უწყობენ სასოფლო-სამეურნეო   კოოპერატივებს   არა მხოლოდ    ფინანსურ    გაძლიერებაში, არამედ კვალიფიკაციის    ამაღლებაში ერთობლივი ტრენინგებისა და სწავლებების გზით. შესაბამისად, იქმნება ერთგვარი პლატფორმა, სადაც სხვადასხვა კოოპერატივების წარმომადგენლებს  ეძლევათ ერთმანეთთან საუბრისა და გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა.  ამჟამად, მუნიციპალიტეტში 17 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი მოქმედებს. რაც შეეხება   თანამშრომლობას   ბიზნეს   კომპანიებსა   და   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას  შორის-არსებობს  ურთიერთობის  გარკვეული  გამოცდილება. ხშირია მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით ბიზნესის წარმომადგენლებისა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის  შეხვედრები, რომელთა ფარგლებშიც ხდება კონკრეტული შესაძლო დაფინანსების წყაროებზე ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა კერძო სექტორი მხოლოდ მსმენელის როლში გამოდის და სათანადო შედეგები არ დგება.

თანამშრომლობა გარკვეულ წილად შემდგარია საოჯახო ღვინის მარნების წარმომადგენლებთან, მუნიციპალიტეტის მერი და მისი წარმომადგენლობა რეგულარულად ხვდება მათ და ისახება გარკვეული ერთობლივი ღონისძიებები.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში შექმნილია მერის მრჩეველთა, ახალგაზრდული და მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წამომადგენლების ჩართულობით,  თანამშრომლობა საზოგადოებრივ სექტორთან უფრო პოლიტიკურ ნაბიჯებად  აღიქმება.

ბიზნეს სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებებთან შეხვედრებისას მერი თავის გამოსვლებში მუდმივ მზადყოფნას აცხადებს კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაზე, ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც ხელს შუწყობს კერძო სექტორის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ზრდას, მუნიციპალიტეტის იმიჯის ამაღლებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და ფინანსური წყაროების მოზიდვას.

თანამშრომლობის გაუმჯობესება, მეგობრულ პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება დაარღვევს ბიზნესის არსებულ კარჩაკატილობას და ერთობლივი ქმედებებით ხელს შეუწყობს ადგილობრივი კერძო სექტორის ზრდას.

ცხრილი 2. ადგილობრივი თანამშრომლობის შეფასება

სათაურიდა / ანფუნქცია (სფერო/ საკითხი)

დაკავშირებული დაწესებულებები/პირები

მიღწევები

(ასევე, მიუთითეთ, თუ როგორ მუშაობს - მაგ. “გეგმები”, პროექტებს ახორციელებს, აწვდის მომსახურებას, მუდმივია ან სპეციალური/შემთხვევითია)

შეფასება: სასარგებლო ან უსარგებლო

თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში კომპანიებს შორის

საირმის კერძო მესაკუთრეთა ასოციაცია 38 წევრით,

თანამშრომლობენ და პროექტებს ახორციელებენ საერთო ინტერესების დაცვით, თანამაშრომლობას აქვს მუდმივი ხასიათი.

სასარგებლო

სამოქალაქო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა

სამოქალაქო ორგანოზაციამუნიციპალიტეტის მერია, კერძო სექტორი

სამოქალაქო სექტორი ახდენს სხვადასხვა თემებზე ტრენინგების ჩატარებას. პროექტებს აქვს  არასისტემური  ხასიათი, უმეტესად ხორციელდება  შეხვედრების დაგეგმვა და თემის შერჩევა  წინასწარი კვლევების გარეშე  და შეხვედრებში შემთხვევითი პირების ჩართვა

სასარგებლო

ბიოლოგიურად სუფთა წარმოება- ბიო ღვინის გილდია

ბიო ღვინის გილდია  8 დამფუძნებელი წევრით, მუნიციპალიტეტის მერი

ბიო ღვინის წარმოების აღორძინების და პოპულარიზაციის მიზნით გეგმავენ ბიო ღვინის წარმოების ხელშემწყობი პროექტების ერთობლივად შემუშავებასა და დონორი ორგანიზაციების მოძიებას. შეხვედრებს აქვს მუდმივი ხასიათი.

სასარგებლო

აგროსექტორის თანამშრომლობა

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  საკონსულტაციო ცენტრი, აგრო-სეტქორის წარმომადგენლები, კოოპერატივები

თანამშრომლობა გარკვეულ წილად ჩამოყალიბებულია, შექმნილია კოოპერატივებიც, თანამშრომლობას უფრო სპეციალური ხასიათი აქვს, საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობის და სარგებლის მიღების მიზნით . საკონსულტაციო ცენტრი დროდადრო ხვდება მოსახლეობის ცალკეულ ჯგუფებს და გასცემს და აგროვებს ინფორმაციას მიმდინარე პროექტებზე და პროექტებში ჩართულობაზე

სასარგებლო

საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა

კერძო სექტორის წარმო-მადგენლები მუნიციპა-ლიტეტის მერი, მერიის ეკონომიკის სამსახური

მერი დრო დადრო ხვდება ბიზნეს ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორის სხვა აქტიორებს. თავაზობს თანამშრომლობით ერთობლივი პროექტების განხორციელება, შეხვედრებს უმეტესად სპეციალური ხასიათი აქვს.  კერძო სექტორი ეკონომიკის სამსახურიდან მიმართვის შემთხვევაში იღებს სამთავრობო პროექტების შესახებ ინფორმაციას, რასაც უფრო შემთხვევითი ხასიათი აქვს

სასარგებლო

6.3. ბიზნესის  ხელშეწყობაზე  ორიენტირებული,  გამჭვირვალე და კორუფციისგან თავისუფალი ადმინისტრაცია: მუნიციპალიტეტის მერიაში საქმისწარმოება ხორციელდება „ერთი ფანჯრის„ პრინციპით, ფოსტით თუ ხელზე შეტანილი დოკუმენტი რეგისტრირდება მერიის საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემაში, შემცირებულია დოკუმენტბრუნვის დრო. ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემით მუნიციპალიტეტი უკავშირდება ყველა სამთავრობო  ორგანიზაციას და  სხვა საჯარო დაწესებულებებს. მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაცია  ახდენს  ინფორმაციის  პრაქტიკულად  გამოქვეყნებას. მოქმედებს მერიის ვებ-გვერდი და მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი საინფორმაციო სამსახური, რომლებიც ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით განხორციელებულ აქტივობებს აშუქებენ. მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური ბიზნეს სექტორთან ურთიერთობს მომართვის შემთხვევაში, გასცემს ინფორმაციასა  და  უწევს კონსულტაციებს  ბიზნესის  წარმომადგენლებს. განსაკუთრებით დამწყებ მეწარმეებს,  უმეტეს შემთხვევაში უძნელდებათ არსებულ საკანონმდებლო ნორმებსა  და  რეგულაციებზე  ინფორმაციის  მოძიება. მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში მოქმედებს სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილებები. ტურიზმის განყოფილებას ასევე შეთავსებული აქვს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ფუნქცია, თუმცა შეუსაბამო პირობების გამო სათანადოდ ვერ ხორციელდება ტურიზმის ცენტრის მომსახურების მიწოდება. ახლადშექმნილი სოფლის მეურნეობის განყოფილება აყალიბებს თანამშრომლობას სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლებთან. არსებული მდგომარეობის     კვლევა     აჩვენებს,       რომ     ბიზნესის წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით მცირე და დამწყებ მეწარმეებს უჭირთ საჭირო ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება.

მუნიციპალიტეტის   ადმინისტრაცია   ცდილობს   ხელი   შეუწყოს   ბიზნეს სექტორის განვითარებას სხვადასხვა საქმიანობების განხორციელებით. მიუხედავად ამისა,   აღნიშნული  საქმიანობები  სპონტანური  ხასიათისაა,   არ  არის  მოქცეული კონკრეტულ  სისტემაში  და  არ  ეყრდნობა  რაიმე  სახის  სტრატეგიულ დოკუმენტს.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია საკუთარი სატენდერო წინადადების წარდგენა. სატენდერო კომისიის საქმიანობა გამჭვირვალეა და ყველა გადაწყვეტილება აიტვირთება სააგენტოს ვებ გვერდზე. სააგენტოს დავების განხილვის საბჭო განიხილავს ყველა შესულ საჩივარს, 2012 წლიდან მოყოლებული მუნიციპალიტეტის ტენდერებთან დაკავშირებით შესული 15 საჩივარიდან დადებითად დაკმაყოფიდა მხოლოდ 3. სამართლებრივი დავა არცერთ საქმეზე არ დაწყებულა.

მუნიციპალური ქონების სარგებლობის უფლებით გაცემა ან პრივატიზება ხორცილედება ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით, საპრივატიზებო  და სარგებლობის უფლებით  გასაცემი ქონების მონაცემები თავსდება ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე. ელექტრონულ  აუქციონში  მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომები ღიაა მოქალაქეებისთვის და მათ შეუძლიათ წარმოადგინონ    შენიშვნები  და    ინიციატივები. თუმცა, ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან საკრებულოსადმი მიმართვების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა.   მუნიციპალიტეტში  მოქმედებს მერიის დაქვემდებარებაში არსებული  გაზეთი,  მერიის ვებ გვერდი და  საინფორმაციო ცენტრი რომლებიც  აქტიურად  აშუქებს  ადგილობრივ  სიახლეებს  და მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მუშაობას, მუნიციპალიტეტში განიხილება საკითხი შემუშავდეს ბიზნეს ხელშემწყობი პროგრამები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ზრდას და ინვესტორების დაინტერესებას, შეირჩეს კერძო სექტორთან თანამშრომლობის და ურთიერთობის ფორმები, გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია და ინფორმირებულობა სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებზე.

ცხრილი 3. მზარდი  სექტორები  (ქვესექტორები)  დამათი გამოწვევები

(მზარდი)სექტორი

(ქვესექტორი)

Box A.1მთავარი გამოწვევები, რომელთა გადაჭრისათვის საჭიროა ბიზნესის დახმარება

სექტორი (ქვესექტორი)  1

ტურიზმი,

მუნიციპალიტეტის შესახებ ნაკლები ცნობადობა ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე, ინვესტიციების სიმცირე, არასაკმარისად განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციის სიმწირე, დარგში არასაკმარისი ცნობიერების დონე

სექტორი (ქვესექტორი) 2

სოფლის მეურნეობა

მცირემოცულობისინვესტიციებისოფლისმეურნეობასადამასთანდაკავშირებულსექტორებში; არასათანადოდ განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობებზე, აგრო ტექნიკაზე ნაკლებად ხელმისაწვდომობა, დარგში ცნობიერების დაბალი დონე, პროფესიული კადრების ვეტერინარებისა და აგრონომების სიმწირე

Box A.2 

სექტორი (ქვესექტორი) 3

ვაჭრობა და მომსახურება

ბიზნესის საჭირო უნარების ნაკლებობა, ინვესტიციების სიმცირე, ფინანსური რესურსების სიმცირე,  საწარმო ფართებზე ნაკლებად ხელმისაწვდომობა

 

6.4. ფინანსების ხელმისაწვდომობა: ბიზნესის განვითარებისთვის არსებული ფინანსური რესურსების შესახებ ინფორმაცია მწირია, მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამების არსებობისა და მათ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებისა განთავსებული მონაცემები არ არის საკმარის და საჭიროებს დაზუსტებებს. ამასთან მუნიციპალიტეტში  მოქმედებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  წარმომადგენლობა, რომლებიც სრულყოფილად ვერ ახდენენ სამინისტროს ხელშეწყობით განსახორციელებელი პროექტებზე მოსახლეობის ინფორმირებას და  დაინტერესებას. სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის პროცედურები ბიუროკრატიულია, ხშირ შემთხვევაში დროში იწელება და კერძო სექტორი არჩევს საკუთარი შეზღუდული რესურსებით განხორციელოს დაწყებული საქმე. ამასთან, ბიზნეს კომპანიების უმეტესობას ინტერნეტ რესურსებთან წვდომა არ აქვთ და საჭიროებენ ინფორმაციის დეალოგის რეჟიმში მიწოდებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გასცემს სესხებს მცირე ბიზნეს კომპანიებისა და აგროსექტორისთვის 20 000 (7500 ევრომდე) ლარამდე ყოველგვარი გირაოს გარეშე. მოთხოვნა მეტი ოდენობის სესხებზე იზრდება და ბიზნეს კომპანიები სირთულეებს აწყდებიან სესხებისათვის საჭირო გირაოს უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ამასთან მსხვილი სესხების გაცემა განიხილება ბანკების რეგიონალურ  და სათაო ოფისებში. ბანკები სესხებს გასცემენ როგორც ძირითადი საშუალებების შესაძენად ასევე საოპერაციო ხარჯებისა და საბრუნავი საშუალებებისთვის. ბიზნეს მძიმე ტვირთად აწვება სესხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, ბანკები სესხებს არ გასცემენ სტარტაპერებისთვის , ბიზნეს კომპანიებს უნდა ქონდეთ მინიმუმ 6 თვიანი ბრუნვა.

ცხრილი 4. ბიზნესსექტორისფინანსებზეხელმისაწვდომობა

დაწესებულება/დონორი ორგანიზაცია

(მათ შორის, ბანკები და სხვა საკრედიტო ორგანიზაციები)

კლიენტები/ბენეფიციარები

სასურველი ეკონომიკური სექტორები/საქმიანობები

მინიმალური და მაქსიმალური თანხა, რომელიც უნდა უზრუნ-ველყოფილ იქნეს

მოთხოვნები

(სესხის უზრუნველყოფა, სხვა)

მუნიციპალიტეტში არსებული 7 საკრედიტო ორგანიზაცია

მოქმედი ბიზნეს  სექტორი, სტარტაპერები, ფერმერული მეურნეობები

სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი, ვაჭრობა და მომსახურება, მრეწ-ველობა სხვა საწარმოები

300-100 000 ლარი

 

 

5000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარეშე, ზემოთ თავდებიბა- იპოთეკა

ბიზნეს ხელშემწყობი ს-ახელმწიფო პროგრამები

სატრტაპერები და მოქმედი ბიზნეს სექტორი

ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა

150 000-5000 000

10%-50% თანამონაწილეობა

მიკრო და მცირე საწარმოთა ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამა

სტარტაპერები და მოქმე-დი საწარმოები, ფერმე-რული მეურნეობები

ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ვაჭრობა და მომსახურება

5000-15000

20 % თანამონაწილეობა

 

სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი სახელწიფო პროგრამები

აგროსექტორული საწარმოები და სტარტაპერები

აგრო სექტორი, პირვე-ლადი და გადამამუშა-ვებელი საწარმოები

10 000- 2 000 000

0-40 % თანამონაწილეობა

 

დონორი ორგანიზაციები

 

მუნიციპალიტეტის ბიზ-ნეს  სექტორი, კოოპერა-ტივები, სტარტაპები

კოოპერატივები, მიკრო და მცირე მეწარმეები

1000>

თანადაფინანსება 20 %-ზე>

სახელმწიფოს  მხრიდან  სოფლი მეურნეობის დარგში მოქმედ პროექტებში დაფინანსების პროცესები ხშირად ჭიანურდება და მეწარმეები აგრო ვადებში ვეღარ ეტევიან;

მუნიციპალიტეტში აუცილებელია შეიქმნას რაიმე სტრუქტურირებული ერთეული, რომელიც ბიზნეს სექტორზე გასცემს დეტალურ ინფორმაციას ფინანსური სახსრების მოძიებასა და ხელმისაწვდომობაზე.

6.5. მიწა და ინფრასტრუქტურა: ბოლო წლებში ბიზნესის განვითარების ტენდენციის პარალელურად იზრდება მოთხოვნა შენობა-ნაგებობებზე, მიწასა და ინფრასტრუქტურაზე. მერიის ეკონომიკის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწების იდენტიფიცირებას, დაურეგისტრირებელი მიწების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაციას, საკუთრებაში არსებულის შენობა-ნაგებობების ინვენტარიზაციას. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ბარის ზონაში რეგისტრირებულია 500 ჰა სახნავ-სათესი  მიწა, ხოლო  ალპურ ზონაში 4700 ჰა. საძოვარი, 9 ჰა  არასასოფლო დანიშნულების მიწა და 52 ერთეული შენობა-ნაგებობა.

მოთხოვნა ძირითადად მიკროკომპანიებისთვის შესაფერის და იზოლირებულ სავაჭრო- სამუშაო სივრცეებზე არის, საერთო საზიარო ობიექტების გარეშე. მუნიციპალიტეტს აქვს ქონებები რომელიც ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს  და გაცემულია იჯარით (20ობიექტი), მაგრამ მოთხოვნა უფრო დიდია. საოფისე ფართები ძირითადად კერძო საკუთრებაშია განლაგებული, მაგრამ ფასები იმდენად მაღალია, ბიზნეს კომპანიებს არ აქვთ სახსრები იქირაონ ეს ფართები. მუნიციპალიტეტი გეგმავს შეიქმნას ბიზნეს ინკუბატორი, რომელიც გათვლილი იქნება კერძო ბიზნესის მოთხოვნებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული და სახელმწიფო ქონებები ძირითადად ამორტიზირებულია, ამასთან უმეტესი ნაწილს არასტრატეგიული მდებარეობა აქვს საოფისე, სავაჭრო  ფართებისთვის.

დროში იწელება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, მიწისა და ინფრასტრუქტორის პრივატიზებითა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის პროცედურები, რაც გარკვეულ დაბრკოლებებს უქმნის  კერძო ბიზნეს. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი ქონებებიც ( 20 ერთეული შენობა-ნაგებობა  და 300 ჰა მიწა), დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში გარკვეული ქონებების გადმოცემა ხდება მუნიციპალიტეტზე. სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებულ ქონებას მაღალ, შეუსაბამო საპრივატიზებო ფასს ადებს, რის გამოც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ მიერ ქონების გასხვისება არ განხორციელებულა.

ცხრილი 5. კერძო სექტორის საჭიროებები მიწისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში

კერძო სექტორის მიერ დაფიქსირებული საჭიროებები ინფრასტრუქტურის ტიპის მიხედვით

ამ სეგმენტში არსებული მიწოდება

მიუთითეთ სამომავლო მოთხოვნები (ექვსი წლის მანძილზე)

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონება/ობიექტები, რომლებიც შესაძლოა განვითარდეს

მიკროკომპანია ან ინდივიდუალური მეწარმის სამუშაო სივრცე (საამქროები) - საზიარო საერთო ობიექტებით/ობიექტების გარეშე

10

60

30

საოფისე ფართი – საზიარო საერთო ობიექტებით/ობიექტების გარეშე

0

30

10

ბიზნეს ინკუბატორი (10-ზე <სტარტაპი/მიკროკომპანია; 10-ზე >სტარტაპი/მიკროკომპანია)

 

 

2

 

ბიზნეს/ინდუსტრიული პარკი

 

 

2

 

სამეცნიერო/ტექნოლოგიური პარკი

 

 

1

2

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა  გეგმავს საინვესტიციო მონაცემების  ბაზის შექმნას, სადაც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებებთან და წინადადებებთან ერთად განთავსებულის იქნება კერძო სექტორის საინვესტიციო წინადადებები. ამასთან აუცილებლობას წარმოადგენს მცირე საწარმო-საოფისე ფართებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტი მცირემიწიანია და არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები დაბალ მოსავლიანია ზოგიერთი კულტურისთვის. აგროსექტორის განვითარებისა, მიწების რაციონალურად გამოყენებისთვის და კულტურების სწორად შესარჩევად მნიშვნელოვანია ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება.

6.6. მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო: ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ბიუროკრატიული ბარიერები მოხსნილია ჯერ კიდევ არსებობს რიგი რეგულაციები და ადმინისტრაციული წესები. ყველაზე დიდი პრობლემა ამშენებლობის ნებართვის მისაღებად ყველაპროცედური სგავლა. ამ სფეროში არარსებობს კოორდინაცია უწყებებს შორის და სხვადასხვა უწყება ითხოვს ერთიდაიგივე ინფორმაციის წარდგენას. თითოეულ ცალკეულ დამტკიცებას დროს ჭირდება და მშენებლობის ნებართვაზე განაცხადების განხილვა არ ხდება ერთდროულად ყველა პასუხისმგებელი უწყების მიერ, მომდევნო უწყება ელოდება წინა უწყების განხილვის შედეგს... ამასთან გარკვეული დაბრკოლებებით მიმდინარეობს მიწისა და ქონების რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და გაცემა.

მუნიციპალიტეტში შემუშავებული არ არის სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების პროგრამები და სტრატეგიები, შესამუშავებელი და დასამტკიცებელია მარკეტინგული სტრატეგია და სტარტაპერების ხელშემწყობი პროგრამები.

ცხრილი 6.საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები

აღიარებული მარეგულირებელი გამოწვევები

ძლიერი/სუსტი უარყოფითი ზეგავლენა

მთავარი მონაწილე საჯარო უწყება

ადგილობრივი შერბილების/გაუმჯობესების მასშ-ტაბი (დეტალები) 

სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების  სარგებლობის უფლების,  ლიცენზიის აღების პრობლემა

 

ძლიერი უარყოფითი გავლენაროგორც საირმეში არსებულ კერძო საექტორზე, ისე მეფუტკრეებზე

საქართველოს გარემოს დაცვისა  და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 

ვერ ხერხდება

მიწის რეგისტრაციის პრობლემა

 

 

სუსტი უარყოფითი ზეგავლენა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ვერ ხერხდება

 

6.7. უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ჩართულობა: სამუშაო ძალის განვითარება მუნიციპალიტეტისთვის შედარებით ახალი კონცეფციაა. საგანმანათლებლო სისტემა არ პასუხობს ბიზნეს სექტორის რეალურ საჭიროებებს. მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პირობებში მოთხოვნა მომსახურე პერსონალზე და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე დიდია. მაღალმოთხოვნადია აგრეთვე უცხო ენების მცოდნე გიდები, მზარეულები, ვეტერინარები, ფინანსისტები, იურისტები და სხვა კადრები. ფაქტობრივად მოთხოვნაა კვალიფიციურ კადრებზე თითქმის ყველა სექტორში, თუმცა იმის გამო, რომ ადგილობრივ შრომის ბაზარზე დაბალია შრომის ანაზღაურება (2016 წელს დაქირავებით შრომის ანაზღაურების საშუალო ოდენობა შეადგენდა 250 ლარს, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 20%-ითაა შემცირებული) მუნიციპალიტეტიდან შრომისუნარიანი და კვალიფიციური კადრები გადინებულია მეზობელ მუნიციპალიტეტებში, რეგიონის ცენტრში და მსხვილ ურბანულ ქალაქებში.

კერძო სექტორში დასაქმების მაძიებლები რეგისტრირდებიან სხვადასხვა ელექტრონულ დასაქმების სააგენტოებში, ასეთია www.worknet.gov.ge, რომელზეც მუნიციპალიტეტიდან  რეგისტრირებულია 400-ზე მეტი პირი, მათ შორის არიან უკეთესი სამუშაო პირობების მაძიებელნიც.

შიდა მუნიციპალური დასაქმების სააგენტო არ არსებობს, დასაქმების მსურველები პირადი კონტაქტებით ან ინტერნეტ რესურსებით იძიებენ ვაკანსიებს.

ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს შემთხვევითი ხასიათი აქვს და არ არსებობს კოორდინაცია მუნიციპალიტეტს, ბიზნეს სექტორს და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს შორის. ამასთან ზოგიერთი ბიზნეს კომპანია უზრუნველყოფს სწავლებას მხოლოდ მათი საჭიროებების მიხედვით, მაგრამ მას არ აქვს ორგანიზებული ხასიათი და ეს არ არის შეთანხმებული ამავე სექტორში მომუშავე სხვა კომპანიებთან.

6.8. გარე პოზიციონირება და მარკეტინგი: მუნიციპალიტეტი მიმზიდველ ადგილად ითვლება ტურისტული და ინვესტირების თვალსაზრისით. რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. ადგილმდებარეობის ფაქტორი მნიშვნელოვანია არსებული ბიზნესის გაფართოებისა და ახალი ბიზნეს კომპანიების მოზიდვისთვის. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციამ მსხვილი ინვესტიცია განახორციელა ფიზიკური და ბუნებრივი გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საკურორტო ზონაში კერძო და სახელმწიფო სექტორის მიერ სასტუმროების მოდერნიზაციასთან და გახსნას თან ერთად გაკეთდა შესააბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, დასასვენებელი პარკები, საფეხმავლო ბილიკები, წყლის ბიუვეტები, სპა ცენტრი, საცურაო აუზი თერმული წყლით (რომლითაც წლის ნებისმიერ დროს სარგებლობენ), სხვადასხვა ტურისტული მომსახურების ობიექტები. სულ ახლახან ჯანმრთელობის გაჯანსაღებისა და დასვენების სერვისთან ერთად შპს საირმემ გართობისა  მიმართულებების განვითარებაზე გააკეთა აქცენტი, შექმნა ინფრასტრუქტურა ექსტრემალურ-სათავგადასავლო ტურების მოყვარულებისთვის, ასევე მაღალი კლასის ტურისტის მოსაზიდად მოახდინა 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელის შემოყვანა და ახალი ტურისტული ზონის შექმნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მომსახურების ობიექტებით.

მიმდინარე წელს მოხდა კურორტი საირმის საერთაშორისო თერმული ქალაქების ასოციაციაში გაწევრიანება, აღნიშნული დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის  ცნობადობაზე.

მუნიციპალიტეტი რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით ცნობილია ღვინით. მეღვინეები  მუდმივად იღებენ მონაწილებას ღვინისა და ადგილობრივი პროდუქციის ფესტივალებში, საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში, არიან სხვადასხვა ფესტივალში გამარჯვებულები როგორც ქვეყნის შიგნით ისე საზღვარგარეთ. ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაიხსნა 38 საოჯახო  ღვინის მარანი და საოჯახო სასტუმროები. რომლებიც მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე გადანაწილებული.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისფლების ძალისხმევამ ბაღდათის ტურისტულ ადგილად პოპულარიზაციის მიმართულებით, სხვადასხვა სარეკლამო კამპანიებმა, ქვეყანაში ტურისტების ზრდის ტენდენციამ განაპირობა ტურისტების ნაკადის ეტაპობრივი ზრდა ქვეყნის სხვა რაიონებიდან და საზღვარგარეთიდან.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაცია, ტურიზმის განყოფილება და საინფორმაციო ცენტრი მუშაობენ მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაზე,

მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში და ფესტივალებში. კერძო სექტორთან ერთად შემუშავებულია მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა, ბუკლეტები, და ვიდეორგოლები.

 

7. SWOT ანალიზი

ძლიერი  მხარეები

სუსტი  მხარეები

1.ხელსაყრელი მდებარეობა და კლიმატური პირობები

2. მნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის სრული მზაობა ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის

3.სოფლის მეურნეობის დარგების მრავალფეროვნება

4. ბუნებრივი რესურსების სიუხვე

5.ტურისტული ობიექტების მრავალფეროვნება და სიმრავლე

6.ცნობილი კლიმატურ-ბალნეოლოგიური 2 კურორტის საირმის და ზეკარის არსებობა

7.კურორტ საირმეში გამართული გამაჯანსაღებელი, დასასვენებელი, გასართობი ინფრასტრუქტურა

8.თერმული ქალაქების საერთაშორისო ასოციაციის წევრობა;

9.საოჯახო ღვინის მარნების სიმრავლე და ბიო ღვინის წარმოება;

10.მოწესრიგებული ძირითადი საგზაო ინფრასტრუქტურა;

11.თავისუფალი სასოფლო-სამერნეო მიწები და ინფრასტრუქტურა

1, მუნიციპალიტეტის არასაკმარისი ცნობადობა.

2. არასაკმარისი მუნიციპალური სერვისები

3. ტურისტული მომსახურების დაბალი დონე.

4.ბიზნეს სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა

5.სამეწარმეო განათლების არასათანადო დონე.

6. ადგილობრივი შრომისუნარიანი კადრების მიგრაცია;

7.ნაკლებად ხელმისაწვდომი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა და სერვისები

8. კერძო სექტორის ინერტულობა.

9. მეცხოველეობის დარგში დაბალპროდუქტიულობა

10.ინვესტიციებისა და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა

11.  ნაკლებად მოწესრიგებული შიდა საუბნო - საგზაო და ბიზნეს ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა.

12.სამუშაო ადგილების სიმცირე

შესაძლებლობები

საფრთხეები

1.ქვეყანაში მოქმედი ბიზნეს ხელშემწყობი პროექტები;

2.მუნიციპალიტეტში სატრასპორტო მაგისტრალის უმოკლესი პერსპექტივა;

3.ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკა

4. ტურისტების ზრდის მაღალი ტენდენცია;

5.მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე მზარდი მოთხოვნა

6. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების  მხარდაჭერა

7.კაპიტალურიინვესტიციებისგანხორციელების ხელშეწყობა

8.ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა და ბიზნესის დაწყების სიიოლე

9. ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცე

1.სტანდარტებისა და ხარისხის სერტიფიკატების მოთხოვნები

2.სოფლის-მეურნეობაში გავრცელებული მავნებლები (ფაროსანა) დამცენარეთადაპირუტყვთადაავადებები

3.იმპორტირებულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე დაბალი ფასი

4. მცოცავი სავალუტო კურსი

5. ქვეყანაში მიგრაციის მაღალი ტენდენცია

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დასავლეთ-სამხრეთ საქართველოს სატრანსპორტო მაგისტრალზე მდებარეობის უახლოესი პერსპექტივა,  მცირე და საშუალო მეწარმეობისა და სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამები და პროექტები, მსოფლიოში და ქვეყანაში ტურისტების ზრდის მაღალი ტენდენცია, ქვეყნის საგადასახადო და საინვესტიციო პოლიტიკა, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სუსტი მხარეების დასაძლევად. მუნიციპალიტეტისა ადგილობრივი ეკონომიკური აქტიორების ერთობლივი ქმედებები აუცილებელია მიმართული იქნას ისეთი ღონისძიებების განსახორციელებლად, რომლებიც  ადგილობრივი ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით  მოახდენენ სუსტი მხარეების დაძლევას,  გათვალისწინებული იქნება გარე ფაქტორები და საფრთხეები.

ქმედებები მიმართული უნდა იყოს იმ ძირითადი გამოწვევების დასაძლევად რომელიც სიტუაციური ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა:

- მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ნაკლებობა და საერთაშორისო პარტნიორების სიმცირე;

- მცირე მოცულობის ინვესტიციები სოფლის მეურნეობასა და მასთან დაკავშირებულ სექტორებში;

- ნაკლებად დივერსიფიცირებული ეკონომიკა, დაბალი პროდუქტიულობა;

-სოფლის მეურნეობის სექტორში დაბალი დამატებული ღირებულება;

- დასაქმების შესაძლებლობათა სიმწირე;

- არასათანადოდ განვითარებული ბიზნეს ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სასაწყობე და სამაცივრე ობიექტების სიმცირე;

- მნიშვნელოვანი ფართობის აუთვისებელი ტერიტორიები/მიწები და შენობა-ნაგებობები;

- ფინანსურ რესურსებზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა;

- ფერმერული მეურნეობების განვითარების დაბალი დონე (ფერმერების უმრავლესობა იღწვის საარსებო ან ნახევრადკომერციული ბიზნესის შესანარჩუნებლად);

- ბიზნესისა და მარკეტინგისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ნაკლებობა, წარმოების შესაძლებლობების განვითარების დაბალი დონე;

- საქონლის ექსპორტისთვის კონკურენტუნარიანი პროდუქციის სიმცირე; ადგილობრივი კულტურების არასაკმარისი განვითარება იმპორტული პროდუქციის მიმართ კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით;

-საკონსულტაციო მომსახურებაზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა; ახალი ტექნოლოგიების სიმწირე; -- არასათანადოდ განვითარებული ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა; სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემა;

- ადგილობრივი კერძო სექტორის პასიურობა საჯარო სექტორთან დიალოგსა და ურთიერთობებში.

 

8. ხედვა და მიზნები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურითა და დივერსიფიცირებული ეკონომიკით მიმზიდველი ადგილია სტუმრობის, სამუშაოდ და ბიზნესის საკეთებლად

 

ხედვა გრძელვადიანია. სასურველ შედეგს მუნიციპალიტეტის ხელმძღანელობის, ადგილობრივი კერძო სექტორისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევა დასჭირდება, მისი მიღწევა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ორწლიან პერიოდს მნიშვნელოვნად გასცდება.

 

მიზნები:

1.მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება

2. ადგილობრივი მეწარმეების უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება

3. სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება

 

9. სამოქმედო გეგმა

ცხრილი 7. სამოქმედო გეგმა

 

თემატური ბლოკები

 

მთავარი მიზნები

 

 

ქმედება

 

ხანგრძლივობა (დაწყება/

დასრულება)

 

მონაწილე პარტნიორები

საორიენტაციო ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში (ექვივალენტი ევროში)

მონიტორინგის მაჩვენებლები / მყისიერი შედეგების ინდიკატორები (Output (Product) indicatorsandtargets)

შედეგები / საბოლოო შედეგების ინდიკატორები (Outcome (Result) Indicators and targets)

1. მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო;

3. მიწა და ინფრასტრუქტურა;

4.ფინანსური ხელმისაწვდომობა

5.გარეპოზიციონირებადამარკეტინგი

 

 

 

1,მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება

1.1.მუნიციპალიტეტის საკუთრე

ბაში არსებულ ქონებაზე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა

2/2020-11/2020

 

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია, ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის საკრებუ ლო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

70000 ლარი

24560 ევრო

მოწყობილია საინფორმაციო ცენტრი/მოწყობილი ტური ზმის ცენტრის პროექტთან შესაბამისობა

ტურისტებისა და ვიზიტორებისთვის საინფორმაციო მომსა ხურება ხდება ერთ სივრცეში, ტუროპერატორებთან დამყა რებულია მჭიდრო კავშირები ტურისტების მომსახურების ხარისხის გაზრდილია გაზრდილია ტურისტული  ობიექ ტების პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია/საინფორმაციო ცენტრით მოსარგე-ბლეთა რაოდენობა, ტურისტების კმაყოფილების ხარისხის ზრდა, ტურისტულ ობიექტებით მოსარგებლეთა ზრდა, ტურიზმის ცენტრით მოსარგებლეთა ოდენობა დინამიკაში

1.2.ბაღდათში წარმოებული პროდუქციის ყოველწლიური ფესტივალებისა  და სახალხო დღესასწაულის მოწყობა

2/2019-11/2020

ბაღდათის მუნიცი-პალიტეტის მერია, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეო ბის  სამინისტრო, ტურიზმის ეროვნუ-ლი ადმინისტრაცია, ღვინის ტურიზმისა და ღვინის მარნების ასოციაცია, ადგილო-ბრივი მეწარმეები

100000 ლარი

28070ევრო

ჩატარებულია ადგილობრი ვი ფესტივალები/ჩატარებუ ლი ღონისძიებების ოდენობა

 

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის ცნობადობა, წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია; გაეზარდათ შემოსავლები ადგილობრივ მწარმოებლებს /ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მოწვეულთა/ მონაწილეთა ოდენობა, პროდუქციის რეალიზაციის ზრდა, გაყიდვების ზრდა, მწარმოებელთა შემოსავლების ზრდა, სამუშაო ადგილების ზრდა

1.3.ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა ბაზრობებში და ფესტივალებში მონაწილეობა და ურთიერ-თიერთ თანამშრომლობის გაღრმავება დამეგობრებულ ქალაქებთან.

1/2019-12/2020

 

 

 

ბაღდათის მუნიცი-პალიტეტის მერია, ტურიზმის ეროვნუ-ლი ადმინისტრაცია, საქართველოს ეკო-ნომიკისა მდგრადი განვითარებისა სა-მინისტრო, დამეგო-ბრებული ქალაქები

57200ლარი

20 70ევრო

შერჩეულია ღონისძიებები მონაწილეობის მისაღებად მიღებულია მონაწილეობა შერჩეულ ფესტივალებში, გა მოფენა ბაზრობებში, დამე გობრებულ ქალაქებში გან ხორციელებულია ვიზიტები /ფესტივალებში და გამო-ფენა ბაზრობებში მონაწი-ლეობის, დამეგობრებულ ქალაქებში ვიზიტების ოდენობა

გაზრდილია მუნიციპალიტეტის ცნობადობა, ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის  და საინვესტიციო შესაძლებლობები შესახებ ინფორმირებულია  ფართო მასები, ინვესტორები  დაინტერესებულია დამეგობრებული ქალაქებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ოდენობა გაზრდილია, მომატებულია ტურისტთა ნაკადები /ფესტივალებსა და გამოფენა ბაზრობებში მონაწილეთა ოდენობა, საინვესტიციო პაკეტებისა და საცნობარო-სარეკლამო მასალების ოდენობა დაინტერესებული ინვესტორების  რაოდენობა, დამეგობრებული ქალაქებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ოდენობა, ტურისტული ნაკადები დინამიკაში

1.4.იმერეთის რეგიონალური დესტინაციის მართვის ორგანიზაციის (DMO) შექმნა

2/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია, იმერეთის მუნი ციპალიტეტები, სა ხელმწიფო რწუმუ ნებული გუბერ ნატორის ადმინის ტრაცია

20 000 ლარი

7000  ევრო

შექმნილია დესტინაციის მართვის იმერეთის ორგანიზაცია/მუნიციპალიტეტი (DMO)- წევრი

შემუშავებულია მარკეტინგისა და პოპულარიზაციის, პროდუქტების განვითარების, ,ადამიანური რესურსების ზრდის,   პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების, ბიზნეს სექტორის წახალისება,კვლევებისა და დაგეგმების განხორციელების, ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცის-რეალიზაციის ხელშეწყობის, ერთობლივი ბრენდისა და პოპულარიზაციის სამუშაო პროგრამები და  სამოქმედო გეგმა/შემუშავებულ პროგრამები და სამოქმედო გეგმა.

 

1.5. ტურისტული ობიექტების, ადგილების ინვენტარიზაცია,  მონიშვნა და საინფორმაციო მასალების განთავსება გუგლ რუკაზე

2/2019-2/2020

მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიცი პალიტეტის კერძო სექტორი, ინოვა ციების ცენტრი

12 000 ლარი

4210 ევრო

ჰაკათონის ფარგლებში მომზადებულია ტურის-ტული  და საინვესტიციო ობიექტების  შესახებ საინფორმაციო მასალები და განთავსებულია გუგლ რუკაზე/  გუგლ რუკაზე განთავსებული ტურის ტული და საინვესტიციო ობიექტების ოდენობა

გაზრდილია მუნიციპალიტეტისა გარე პოზიციონირება და  საინვესტიციო მიმზიდველობა, ტურისტებისა და ინვესტორების ინტერესი,  ტურისტული ობიექტები მიმზიდველობა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, გამარტივებულია მიგნებადობა, გაზრდილია ტურისტული ნაკადები, მეწარმეთა შემოსავლების, ინვესტორების დაინტერესება /დაინტერესებული ტურისტებისა ოდენობა, ტურისტული ნაკადები დინამიკაში, მეწარმეთა შემოსავლები დინამიკაში

2.უნარები და ადმიანური კაპიტალი, ჩართულობა

4.ფინანსური ხელმისაწვდომობა

5.გარეპოზიციონირებადამარკეტინგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ადგილობრივი მეწარმეების უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება

 

 

2.1.სტარტაპერების, ახალგაზრ-დების, ქალების, შშმ. პირები-სთვის და ინკლუზიური ჯგუ-ფებისთვის სამეწარმეო და სამუ-შაო უნარებისა და ეკონომი-კური გაძლიერებისთვის (მათ შორის IT მიმართულებებში) სასწავლო შეხედრების ჩატარება

2/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიცი პალიტეტის მერია, სსიპ “ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“, LDA, World Vision საქართველო

30000 ლარი

10530 ევრო

ჩატარებულია სასწავლო შეხვედრები, გადამზადებ-ულია სტარტაპერები, ახალგაზრდები, ქალები, შშმ პირები, ბიზნეს საქმიანო-ბისთვის მოწ-ყვლადი ჯგუფები/ ჩატა-რებული სასწავლო შეხ-ვედრების/ მონაწილე პირთა ოდენობა

ადამიანური რესურსების ზრდა, ახალგაზრდების, ქალების, შშმ. პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობის ზრდა/ცნობიერება ამაღლებულ პირთა ოდენობა, მათგან დასაქმებულ პირთა ოდენობა

2.2.აგროსექტორის წარმომად-გენელთა უნარების განვითარება აგროსექტორის ხელშეწყობა დარგის სპეციალისტების გადამზადების გზით

02/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიცი-პალიტეტის მერია, საქართველოს გარე-მოს დაცვისა და სოფლის მეურნეო ბის სამინისტრო, სსიპ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო  პალატა, აგრონომები და ვეტერინარები

54 000 ლარი

18947 ევრო

გადამზადებისთვის გაგზავ ნილია დარგის სპეციალისტები, ჩატარებუ ლია ტრენინგები, გამართუ-ლია აგროტურებია გროსექ-ტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით/გადამზადებულ სპეცია-ლისტთა ოდენობა ჩატარებული ტრე ნინგების, აგროტურების რაოდენობა

კვალიფიკაცია ამაღლებული აქვთ დარგის სპეციალისტებს, გაზრდილია მეფუტკრეებისათვის, მეცხოველეებისა და მევენახეებისათვის კვალიფიკაცია ამაღლებულ სპეციალისტთა მომსახურების ხელმისაწვდომობა,  ამაღლებული აქვთ ცნობიერება აგროსექტორის წარმომადგენლებს, დანერგილია ახალი ტექნოლოგიები და მიდგომები, გაზრდილია ფერმერთა   შემოსავლები  /სპეციალისტების მიერ გაწეული მომსახურების ოდენობა, ფერმერთა შემოსავლები დინამიკაში, ცნობიერება გაზრდილ პირთა რაოდენობა, ახალი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენების ოდენობა, შემოსავლების ზრდა დინამიკაში

2.4.ტურიზმის სექტორში მომსახურების  ხარისხის ასამაღლებლად   ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების (მათ შორის ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით) ჩატარება  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა მენეჯერებისა და პერსონალისთვის

 

2/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია, ტურიზმის ეროვ ნული ადმინისტ რაცია, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

 

29000 ლარი

10175 ევრო

 

 

ჩატარებულია ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები/ ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების ოდენობა

ტურიზმის სექტორში მომუშავე  კადრების სამეწარმეო უნარები ამაღლებულია, გაუმჯობესებულია მომსახურების ხარისხი, გაზრდილია ტურისტთა კმაყოფილების  ხარისხის, გამარტივებული ტურისტების ტურისტების მოზიდვა ,გაზრდილია ტურისტული ნაკადები ზრდა ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეთა ოდენობა, ცნობიერება ამაღლებულ მონაწილეთა  ოდენობა, ტურისტების კმაყოფილების ხარისხი, ტურისტული ნაკადების ოდენობა დინამიკაში

 

 

1. მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო;

3. მიწა და ინფრასტრუქტურა;

4.ფინანსური ხელმისაწვდომობა

5.გარეპოზიციონირებადამარკეტინგი

 

 

3,სამეწარმეო გარემოს  გაუმჯობესება

 

3.1 სტარეტაპერებისა და არსე ბული ბიზნესის ხელშეწყობა ახალი საწარმოო - საოფისე ფართების ხელმისაწვდომობის ზრდით

06/2019-10/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია

70 000 ლარი

24 460 ევრო

შექმნილია ახალი  საწარმო და საოფისე ფართები   /ფართების ოდენობა, პროექ ტთან შესაბამისობა

გაზრდილია საწარმოო და საოფისე ფართებზე ხელმისაწვდომობა, გაზრდილია სტარტაპერებისა და არსებული ბიზნეს ობიექტების ოდენობა, გაზრდილია სამუშაო ადგილები და დასაქმება / ახალი და გაფართოებული საწარმოების ოდენობა, დასაქმებულების ოდენობა

3.2 მდინარე ხანისწყლის სანაპიროზე ახალი ტურის ტული-რეკრეაციული ზონის მოწყობა

2/2019-9/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერის , რეგი ნალური პროექტების განვით არების ფონდი

2 500 000 ლარი

877190 ევრო

შექმნილია ახალი ტურის-ტული ზონა, ტურისტული საჭიროებების გათვლით შექმნილი და მოწესრი-გებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა/ შექმნი-ლი სივრცის პროექტთან შესაბამისობა

გაზრდილია ტურისტული მიმზიდველობა, ინვესტიციების განხორციელების ხელმისაწვდომობა, გაზრდილია ტურისტული ნაკადები და სამეწარმეო საქმიანობა, გაზრდილია მიმდებარედ  არსებული საწარმოების შემოსავლები / ტურისტული ნაკადების ზრდა, სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონებების ოდენობა, გასხვისებული ქონებების ოდენობა, სამუშაო ადგილების ზრდა.

3.3. სტარტაპერებისა და მოქმედი მეწარმეებისთვის დაფინასების შესაძლებლო ბებზე ერთ სივრცეში ინფორმაციის მიწოდება

02/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერი, ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის საკრე ბულო, საქარ თველოს მთავრობა

14000 ლარი

4910 ევრო

მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია სტრუქტური რებული ერთეული/საშტატო ნუსხით, რომელიც დაინ ტერესებულ პირებზე გას ცემს ინფორმაციას მოქ მედ პროგრამებზე და დაფინან სების შესაძლ;ებლობებზე

გაზრდილია ფინანსური სახსრების მოძიებაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  ყველა მსურველისთვის, გაზრდილია მეწარმეთა /ფერმერთა დაფინასება და შემოსავლები, გაზრდილია სამუშაო ადგილები და დასაქმება ზრდა/დაფინანსებულ მეწარმეთა ოდენობა, მეწარმეთა შემოსავლები დინამიკაში , სამუშაო ადგილების ოდენობა დინამიკაში

3.4. ადგილობრივი ეკოლო-გიურად სუფთა პროდუქციის  წარმოების ხელშეწყობააგრო-ფერმერული სერვისების გაერთიანების შქმნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და აგროხელშწყობის მუნიციპალური პროგრამის შემუშავება/მიღ

03/2019-12/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია, ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის საკრებუ ლო, იაპონიის საელჩო

300 000ლარი

98521 ევრო

ბაღდათის მუნიციპალიტე ტის ძირითად ქონებაზე შექმნილია აგროსერვის ცენტრი, შემუშავებულია აგროხელშეწყობის მუნიციპა ლური პროგრამა/ აგროსერ ვისცენტრის დაგეგმილ პროექტთან შესაბამისობა, მიღებული პროგრამა

 გაზრდილია აგროსერვისცენტრის მომსახურებებზე აგრომწარმოებლების ხელმისაწვდომობა, ერთ სივრცეში რამდენიმე მომსახურების მიღება, ამუშავებულია აგროხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა, გაზრდილია აგრომწარმოებელთა შემოსავლები და რენტაბელობა, წარმოებული პროდუქციის ზრდა /სერვის ცენტრის მომსახურეთა  ოდენობა, შეთავაზებული სერვისების ოდენობა, პროგრამის ბენეფიციართა ოდენობა, ფერმერთა შემოსავლები  და ხარჯები დინამიკაში, წარმოებული პროდუქციის მოცულობა დინამიკაში

3.5. ახალგაზრდა ფერმერთა ხელშეწყობა მიწის (მრავალკომ პონენტიანი) ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსებით

2/2019-10/2020

ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტის მერია

2700ლარი

945ევრო

დაფინანსებულია ახალგა ზრდა ფერმერებისთვის ლაბორატორიული კვლე ვების ჩატარება  / დაფინანსე ბული კველევების ოდენობა

ფერმერები  მიწების კულტივაციას და მოსავლის მოყვანას ახდენენ ლაბორატორიის მიერ გაცემული დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად. შესრულებული რეკომენდაციების ოდენობა.

 

 

 

 

ცხრილი 8. დაფინანსების სქემა

ღონისძიებები

საორიენტაციო ღირებულება

დაფინანსებ24 56ისწყარო

წყვეტადაფინანსებაში

შენიშვნები

ადგილობრივიბიუჯეტი

მაღალიდონის ბიუჯეტი

ბიზნესი

დონორები

 

 

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა

70000 ლარი

24560 ევრო

70 000 ლარი

24 561 ევრო

 

 

 

 

 

2.ბაღდათში წარმოებული პროდუქციის ფესტივალებისა  და სახალხო დღესასწაულის მოწყობა

100000 ლარი

35 090 ევრო

60 000 ლარი

19705 ევრო

 

20 000 ლარი

7 020 ევრო

20 000 ლარი

7 020 ევრო

 

 

3. ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა ბაზრობებში და ფეს-ტივალებში მონაწილეობა და ურთიერთანამშრომლობის გაღრმავება ქვეყნის გარეთ

57200ლარი

20 70ევრო

57200 ლარი

20070 ევრო

 

 

 

 

 

4.იმერეთის რეგიონალური დესტინაციის მართვის ორგანიზაციის (DMO) შექმნა

10 000 ლარი

3500  ევრო

10 000 ლარი

3 508 ევრო

 

 

 

 

 

5.ტურისტული და საინვესტიციო ობიექტების, ადგილების ინვენტარიზაცია,  მონიშვნა და საინფორმაციო მასალების განთავსება  გუგლ რუკაზე

12 000

4210 ევრო

12000 ლარი

4 210 ევრო

 

 

 

 

 

 

6.სტარტაპერების, ახალგაზრდების, ქალების, შშმ. პირებისთვის და ინკლუზიური ჯგუფებისთვის სამეწარმო და სამუშაო უნარებისა და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის სასწავლო (მათ შორის IT მიმართულებებში)შეხედრების, ჩატარება

20000 ლარი

10530 ევრო

10000 ლარი

3 508 ევრო

10000 ლარი

3 508 ევრო

 

10000 ლარი

3 508 ევრო

 

 

7.აგროსექტორის წარმომადგენელთა უნარების განვითარება აგროსექტორის ხელშეწყობა დარგის სპეციალისტების გადამზადების გზით

54 000 ლარი

18947 ევრო

20000ლარი

7 020 ევრო

10 000 ლარი

3 508 ევრო

 

24 000 ლარი

8 420 ევრო

 

 

8.ტურიზმის სექტორში მომსახურების  ხარისხის ასამაღლებლად   ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების (მათ შორის ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით) ჩატარება  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა მენეჯერებისა და პერსონალისთვის

 

29000 ლარი

10175 ევრო

29000 ლარი

10 175 ევრო

29000 ლარი

10 175 ევრო

 

 

 

 

9. სტარეტაპერებისა და არსებული ბიზნესის ხელშეწყობა ახალი საწარმოო - საოფისე ფართების ხელმისაწვდომობის ზრდით

70 000 ლარი

24 460 ევრო

70 000 ლარი

24 561 ევრო

 

 

 

 

 

10. მდინარე ხანისწყლის სანაპიროზე ახალი ტურისტული-რეკრეაციული ზონის მოწყობა

2 500 000 ლარი

877190 ევრო

125 000 ლარი

43 860 ევრო

 

 

 

2  375 000 ლარი

833 333 ევრო

 

11. სტარტაპერებისა და მოქმედი მეწარმეებისთვის დაფინასების შესაძლებლობებზე ერთ სივრცეში ინფორმაციის მიწოდება

14000 ლარი

4910 ევრო

14 000 ლარი

4 910 ევრო

 

 

 

 

 

12. ადგილობრივი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის  წარმოების ხელშეწყობა აგრო-ფერმერული სერვისების გაერთიანების შქმნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და აგროხელშწყობის მუნიციპალური პროგრამის შემუშავება

300000ლარი

98521 ევრო

50 000 ლარი

16 420 ევრო

 

 

 

 

250 000 ლარი

82101 ევრო

 

13. ახალგაზრდა ფერმერთა ხელშეწყობა მიწის (მრავალკომპონენტიანი) ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსებით

2700ლარი

945 ევრო

2700 ლარი

950 ევრო

 

 

 

 

 

ჯამი

2838500 ლარი

1 147 795 ევრო

130900 ლარი

45 930 ევრო

 

49 000 ლარი

17 195 ევრო

 

20 000 ლარი

7 020 ევრო

34000 ლარი

11 930 ევრო

2 604 600 ლარი

913 895 ევრო

 

 

 

ცხრილი 9. ქმედებების შიდა მონიტორინგი სგეგმა(InternalMonitoringPlanoftheactivities)

 

ქმედება

ხანგრძლივობა (დაწყება/

დასრულება)

მოსალოდნელიშედეგები

თვე 1-6

მოსალოდნელიშედეგები

თვე 7-12

მოსალოდნელიშედეგები

თვე 13-18

მოსალოდნელიშედეგები

თვე 19-24

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა

2/2020-11/2020

 

 

 

განხორციელდა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შენობის პროექტირების შესყიდვა და პროექტირების შესაბამისად ტენდერის გამოცხადება

განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული სარეკონ სტრუქციო-სამშენებლო- სარე მონტო სამუშაოები და ინვენ ტარის შესყიდვა

2.ბაღდათში წარმოებული პროდუქციის ფესტივალებისა  და სახალხო დღესასწაულის მოწყობა

2/2019-11/2020

კერძო სექტორის ჩართულობით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები  და შემუშავდა დეტალური სამოქმედო გეგმა

მოეწყო ადგილობრივიო წარმოებული პროდუქციის ფესტივალი და სახალხო დღესასწაული

კერძო სექტორის პარტნიორობით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი  და შემუშავდა დეტალური სამოქ მედო გეგმა, განხორციელების ეტაპები

მოეწყო  ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის  ფესტივალი და სახალხო დღესასწაული

3. ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა ბაზრობებში და ფეს-ტივალებში მონაწილეობა და ურთიერ-თიერთთანამშრომლობის გაღრმავება ქვეყნის გარეთ

1/2019-12/2020

 

 

 

შეირჩა 1 ადგილობრივი ან საერთაშორისო ბაზრობა, გამოფენა, ფესტივალი მონაწილეობის მისაღებად, განისაზღვრა დელეგაციის შემადგენლობა, მომზადდა საინფორმაციო-საცნობარო მასალები, მიღებულია მონაწილეობა 1 ღონისძიებაში

ურთიერთთანამსრომლობის გაღრმავებისთვის დამეგობრებულია  ერთი ქალაქი, მიღებულია მათი დელეგაცია, გაფორმებულია მემორანდუმი

შერჩეულია დელეგაციის შემადგენლობა, მომზადდა საინფორმაცია-საცნობარო მასალები, მიღებულია მონაწილეობა 1 ღონისძიებაში

ურთიერთთანამსრომლობის გაღრმავებისთვის მოწვეულია  ერთი ქალაქის  დელეგაცია, გაფორმებულია მემორანდუმი

4.იმერეთის რეგიონალური დესტინაციის მართვის ორგანიზაციის (DMO) შექმნა

2/2019-12/2020

შექმნილია DMO სამუშაო ჯგუფი, სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარებულია არსებული მდგომარეობის კვლევები

სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარებულია არსებული მდგომარეობის კვლევები,

გამოკვეთილია პრიორიტეტული მიმართულებები, დაწყებულია ერთობლივი სამოქმედო გეგმების და პროგრამების  შემუშავება, შემუშავებულია საიმიჯო-საცნობარო- საინფორმაციო მასალები

შემუშავებულია ერთობლივი სამოქმედო გეგმები და პროგრამები, წარდგენილია და მოწონებულია მუნიცი პალიტეტის საკრებულოს მიერ

5.ტურისტული და საინვესტიციო ობიექ-ტების, ადგილების ინვენტარიზაცია,  მონიშვნა და საინფორმაციო მასალების განთავსება  გუგლ რუკაზე

2/2019-2/2020

მოძიებულია 20 ტურისტული ობიექტის შესახებ საინფორმაციო-საცნობარო მასალები და განთავსებულია გუგლ რუკაზე

მოძიებულია 28 ტურისტული ობიექტის შესახებ საინფორმაციო-საცნობარო მასალები და განთავსებულია გუგლ რუკაზე

მოძიებულია 35 ტურისტული ობიექტის შესახებ საინფორმაციო-საცნობარო მასალები და განთავსებულია გუგლ რუკაზე

მოძიებულია 30 ტურისტული ობიექტის შესახებ საინფორმაციო-საცნობარო მასალები და განთავსებულია გუგლ რუკაზე

6. სტარტაპერების, ახალგაზრდების, ქალების, შშმ. პირებისთვის და ინკლუზიურიჯგუფებისთვის სამეწარმო და სამუშაო უნარებისა და ეკონომიკურიგაძლიერებისთვისსასწავლო (მათ შორის IT მიმართულებებში)შეხედრების, ჩატარება

2/2019-12/2020

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 25 პირი

დაგეგმილია ტრენინგები

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 30პირი

 

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 32  პირი

შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია ტრენინგები  , ცნობიერება ამაღლებულია 28 პირი

7.აგროსექტორის წარმომად-გენელთა უნარების განვითარება აგროსექტორის ხელშეწყობა დარგის სპეციალისტების გადამზადების გზით

02/2019-12/2020

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 30 პირი აგროტურების  გეგმა დასახულია.

გადამზადების მიზნით შერჩეული იქნა ერთი კანდიდატურა მეფუტკრის, ორი კანდიდატურა ვეტერინალის და  აგრონომი მევენახის.

შერჩეულია ტრენინგის თემატიკა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 25 პირი აგროტურებში მონაწილეობა მიღებულია აქვს 22 პირს

შერჩეულია სასწავლო-გადამზადების  ცენტრი

 

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 35 პირი აგროტურების  გეგმა დასახულია.

 

გაგზავნილია შერჩეული კადრები გადასამზადებლად.

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 25 პირი აგროტურებში მონაწილეობა მიღებულია აქვს 20 პირს,

გადამზადებულია კადრები

8.ტურიზმის სექტორში მომსახურების  ხარისხის ასამაღლებლად   ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების (მათ შორის ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით) ჩატარება  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა მენეჯერებისა და პერსონალისთვის

 

2/2019-112020

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 25 პირი

პარტნიორებთან ერთად შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , დატრენინგებულია 30 პირი

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , გაზრდილი აქვს ცნობადონბა30 პირს

შერჩეულია სატრენინგო თემა და სამიზნე ჯგუფები, შედგენილია სატრენინგო  პროგრამა,

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები , ცნობიერება ამაღლებულია 25 პირი

9.სტარეტაპერებისა და არსებული ბიზნესის ხელშეწყობა ახალი საწარმოო - საოფისე ფართების ხელმისაწვდომობის ზრდით

06/2019-10/2020

შერჩეულია საოფისე-საწარმო ფართების განთავსების ლოკაციები

გამოცხადებულია ტენდერი საოფისე საწარმო ფართების დამონტაჟებისთვის

დამონტაჟებულია საოფისე-საწარმო ფართები

გაცემულია სარგებლობის ფორმით საოფისე-საწარმო ფართები

10,მდინარე ხანისწყლის სანაპიროზე ახალი ტურისტული-რეკრეაციული ზონის მოწყობა

2/2019-9/2020

მიღებულია დაფინანსება რგპფ-იდან, განხორციელებულია  ტურისტულ-რეკრეაციული ზონის  პროექტირების, პროექტით გათვალისწინებუ-ლი სამუშაოების  შესყიდვა

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს  სამშენებლო სამუშაოებს

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს  სამშენებლო სამუშაოებს

შექმნილია მოწესრიგებული ტურისტულად მიმზიდველი ინფრასტრუქტურა,  ტურისტული საჭიროებების გათვლით

11. სტარტაპერებისა და მოქმედი მეწარმეებისთვის დაფინასების შესაძლებლობებზე ერთ სივრცეში ინფორმაციის მიწოდება

07/2019-12/2020

მერიაში შექმნილია სტრუქტურირებული ერთეუ ლი და დანიშნულია პირი მოქმედი მეწარმეების-თვის დაფინასების შესაძ-ლებლობებზე ინფორმაციის მიწოდებაზე, ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე ინფორ მაცია მიწოდებული აქვს 30 პირს

მერიის თანამშრომლის მიერ ფინანსურ ხელმისაწვდომო ბაზე გაწეულია აქვს მომსახურება 80 პირს

მერიის თანამშრომლის მიერ ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე გაწეულია აქვს მომსახურება 100 პირს

ფინანსურ ხელმისაწვდო მობაზე გაწეულია აქვს მომსახურება 90 პირს მერიის თანამშრომლის მიერ

12. ადგილობრივი ეკოლო-გიურად სუფთა პროდუქციის  წარმოების ხელშეწყობააგრო-ფერმერული სერვისების გაერთიანების შქმნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და აგროხელშწყობის მუნიციპალური პროგრამის შემუშავება

03/2019-12/2020

გაფორმებულია ხელშეკრუ ლება დონორთან, მიღებულია დაფინანსება, გამოცხადებულია შესყიდვა პროექტირებაზე

შესყიდულია პროექტირებით გათვალისწინებული სამუ შაოები, დაწყებულია სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები, შესყიდულია ლაბორატორიები, ავეჯი და ინვენტარი .შემუშავებულია აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

მოწყობილია აგრო ფერმერული  სერევისების გაერთიანება, შერჩეულია კადრები, საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა.

ლაბორატორიული და ვეტერინარული მომსახურება გაეწია 50 პირს

13,ახალგაზრდა ფერმერთა ხელშეწყობა მიწის (მრავალკომპონენტიანი)

ლაბორატორიული კვლევების დაფინანსებით

2/2019-10/2020

ჩატარებულია 5 ახალგაზრდა ფერმერისთვის ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა და გაცემულია რეკომენდაციები

ჩატარებულია 7 ახალგაზრდა ფერმერისთვის ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა და გაცემულია რეკომენდაციები

ჩატარებულია 5 ახალგაზრდა ფერმერისთვის ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა და გაცემულია რეკომენდაციები

ჩატარებულია 7 ახალგაზრდა ფერმერისთვის ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა და გაცემულია რეკომენდაციები

მთელი ბიუჯეტის დახარჯული % (საორიენტაციო)

100 %

25%

25%

25%

25%

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე