ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მე-6 მოწვევის საკრებულომ 2019 წელს რიგით მე-2 სხდომა გამართა

1 მარტი, 2019

საკრებულოს რიგით მე-2 სხდომაზე დეპუტატებმა ასევე 7 საკითხი განიხილეს და ერთხმად დაამტკიცეს.
1.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N 77 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში, „მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2018 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ“

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის განხილვის შესახებ.

4.“ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
5.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“, 
6..ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N 42 63 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 150 (ასორმოცდაათი) ერთეული ნაგავშემკრები ურნის სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით ა.(ა) ი. პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანებისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

 

გააზიარე