ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

24 დეკემბერი, 2020

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

25  დეკემბერი 2020 წელი 

ქ. ბაღდათი

11.00  საათი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

თანამომხსენებელი: გურამი კიკნაველიძე - საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

“ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2021 წლის პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”.

მომხს. მარეხი მშვენიერაძე -მუნიციპალიტეტის მერიის

სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის

მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის

მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხული 50 (ორმოცდაათი) ერთეული ნაგავ შემკრები ურნის სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით ა.(ა) ი. პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი სააუქციონო ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების (კომპიუტერული ტექნიკა) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით ა.(ა) ი. პ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრზე გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის პირველ კვარტალში განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხს. გვანცა გრძელიძე -მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

გააზიარე